ŚWIADCZENIE W PRZYPADKU USTANIA PRAWA DO RENTY

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 30 kwietnia 2004 r., prawo do świadczenia przedemerytalnego uzyska osoba, która zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta i 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

W myśl wskazanego przepisu prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje w przypadku ustania prawa do renty. Ustanie prawa do renty oznacza utratę dalszych uprawnień do tego świadczenia i może nastąpić np. wskutek upływu okresu na jaki była przyznana ta renta i nie zgłoszenia wniosku o ustalenie prawa do tej renty na dalszy okres, albo też wskutek orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o zdolności do pracy.

Za dzień ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy uważa się pierwszy dzień miesiąca przypadający po miesiącu, do którego przysługiwała renta okresowa lub też dzień określony w decyzji organu rentowego, jeżeli przyczyna ustania tego prawa jest inna niż upływ okresu, na jaki przyznano rentę. Określenie tej daty ma niezmiernie istotne znaczenie z uwagi na to, że jednym z warunków wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy po upływie 30 dni, licząc od następnego dnia po ustaniu prawa do renty.

Warunek terminowego zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy zostanie spełniony także wówczas, gdy osoba, która utraciła prawo do renty zarejestruje się w tym urzędzie w ciągu 30 dni od decyzji odmawiającej przyznania renty na dalszy okres.

Przykład

Prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy ustało z dniem 31 grudnia 2015 r. Zainteresowany, przed upływem terminu, do którego przysługiwała okresowa renta, złożył wniosek o kontynuowanie uprawnień do renty. W wyniku postępowania orzeczniczego 7 marca 2016 r. komisja lekarska ZUS - po rozpatrzeniu sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS - ustaliła, że zainteresowany jest zdolny do pracy. Decyzja w sprawie braku kontynuowania uprawnień do renty została wydana 15 marca 2016 r. Mężczyzna ten zarejestrował się w urzędzie pracy 17 marca 2016 r. Jakkolwiek zarejestrował się w urzędzie pracy po upływie 30 dni od daty ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (prawo do ustało z dniem 31 grudnia 2015 r.), to z uwagi na to, że zarejestrował się w terminie 30 dni od daty decyzji odmawiającej dalszych uprawnień do renty - ZUS uzna, że został zachowany wymagany termin.

Przedstawiona powyżej zasada ustalania 30-dniowego terminu stosowana jest wyłącznie w takim przypadku, gdy osoba, której przyznano rentę okresową - nie później niż w miesiącu, od którego ustało prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy - złoży wniosek o przyznanie renty na dalszy okres (formularz ZUS Rp - 1a), a - w wyniku postępowania orzeczniczego - została wydana decyzja odmawiająca przyznania prawa do renty na dalszy okres. W takim przypadku 30-dniowy termin liczony jest od daty otrzymania tej decyzji przez osobę zainteresowaną.

Warto wskazać, że świadczenie przedemerytalne nie zostanie przyznane osobie, która jest uprawniona do renty, a - w myśl art. 103 ust. 3 ustawy emerytalnej - zgłosiła jedynie wniosek o zawieszenie prawa do tego świadczenia. W tym przypadku nie następuje bowiem ustanie prawa do renty, a jedynie - wskutek wniosku uprawnionego - wstrzymana jest jej wypłata.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego jak wyżej wskazano - przysługuje wyłącznie osobie, która posiada 5-letni okres nieprzerwanego pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Warunku tego nie spełnia osoba, która w okresie uprawnienia do renty nie pobierała tego świadczenia, np. w związku z osiąganiem przychodu przekraczającego 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przykład

Z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne wystąpiła kobieta, która była uprawniona do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 listopada 2005 r. do 31 października 2015 r. Od 1 stycznia 2005  r. do 31 grudnia 2010 r. zainteresowana pozostawała w zatrudnieniu i osiągała przychód skutkujący zawieszeniem prawa do renty. Przez 6 lat nie pobierała więc świadczenia. Nie został więc spełniony warunek nieprzerwanego pobierania przez okres co najmniej 5 lat renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych