Szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru renty dla osoby, która ukończyła 30 lat

Dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 roku życia, podstawę wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy stanowi podstawa wymiaru składki z faktycznego okresu ubezpieczenia, jeżeli wyłączną przyczyną, z powodu której nie można ustalić podstawy wymiaru renty z kolejnych 10 lat kalendarzowych, jest:

  • pełnienie zastępczej służby wojskowej,
  • odbywanie czynnej służby wojskowej, albo
  • korzystanie z urlopu wychowawczego.

 

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych