TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

Warunkiem koniecznym do przyznania świadczenia przedemerytalnego jest złożenie wniosku w terminie określonym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Termin ten wynosi 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych albo od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku uprawniona osoba wykonywała inną pracę zarobkową lub zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 180 - dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Przekroczenie tego terminu skutkuje odmową przyznania świadczenia przedemerytalnego.

 

Przykład

W dniu 5 stycznia 2016 r. powiatowy urząd pracy wydał zaświadczenie potwierdzające, że z dniem 5 stycznia 2016 r. upłynął okres, na jaki zasiłek ten został przyznany. Zainteresowana odebrała zaświadczenie w dniu 5 stycznia 2016 r. Wniosek o świadczenie przedemerytalne powinien być zgłoszony nie później niż 4 lutego 2016 r.

Termin - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - podlega przywróceniu na wniosek osoby zainteresowanej. O jego przywróceniu rozstrzyga organ rentowy.

 

Przykład

Kobieta, będąca osobą bezrobotną, otrzymała zaświadczenie wystawione przez urząd pracy stwierdzające status osoby bezrobotnej i pobieranie przez okres 180 dni zasiłku dla bezrobotnych. Wniosek o świadczenie przedemerytalne wraz z wymaganymi dokumentami złożyła po 2 miesiącach od wydania zaświadczenie przez urząd pracy. Wraz z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne złożyła prośbę o przywrócenie terminu na złożenie wniosku. W uzasadnieniu podała, iż przyczyną opóźnienia złożenia dokumentów był stan zdrowia, uległa bowiem wypadkowi samochodowemu i przez 38 dni przebywała w szpitalu (dołączyła kserokopię karty informacyjnej ze szpitala). Dodała, że jest osobą samotną. W tym przypadku organ rentowy uznał, że szczególne okoliczności uniemożliwiły terminowe złożenie wniosku o świadczenie przedemerytalne.

 

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych