Platforma Usług Elektronicznych
dla klientów ZUS (PUE)

Opis projektu

Celem projektu na poziomie strategicznym jest zwiększenie dostępu do usług ZUS oferowanych w formie elektronicznej dystrybuowanych różnymi kanałami dostępowymi dla obywateli oraz przedsiębiorców.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M.P. z 2008 r., nr 27, poz. 260) projekt został wpisany na listę projektów indywidualnych w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Czas realizacji projektu 01.01.2007 r. – 31.12.2014 r.

Cel strategiczny został doprecyzowany następującymi podcelami:

 • Usprawnienie obsługi klientów w jednostkach ZUS.
 • Ograniczenie ilości wizyt klientów ZUS w jednostkach organizacyjnych.
 • Ciągłe poprawianie i utrwalanie wizerunku ZUS jako instytucji nowoczesnej stosującej najnowsze metody komunikacji z Klientami.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zapewnienie dostępu do wszystkich usług ZUS w różnych kanałach komunikacji (telefon, internet, urzędomat).

Istotę projektu PUE stanowią następujące zadania, będące systemowo zintegrowanymi ze sobą komponentami:

 1. Nowy portal informacyjny - umożliwiający m.in. składanie wniosków i dokumentów oraz zadawanie pytań poprzez Internet jak również zapewniający klientom dostęp do danych zapisanych na ich indywidualnych kontach w ZUS. Serwis powinien być dostępny dla klientów ZUS przy użyciu technologii telefonii komórkowej.
 2. Infrastruktura ułatwiająca obywatelom dostęp do PUE - dedykowana głównie klientom nieposiadającym komputera z łączem internetowym, umożliwiająca dostęp do usług oferowanych przez portal informacyjny za pośrednictwem wielofunkcyjnych samoobsługowych urządzeń informacyjnych, czyli tzw. urzędomatów.
 3. Centrum Informacji Telefonicznej (CIT) - wraz ze wszystkimi elementami i modułami niezbędnymi do jego funkcjonowania - zapewniające dostęp do spersonalizowanych usług za pośrednictwem telefonu. CIT powinien zostać ściśle zintegrowany z infrastrukturą teleinformatyczną ZUS.
 4. System kierowania ruchem klientów w jednostkach terenowych ZUS - m.in. udostępniający funkcjonalność zarządzania ruchem klientów, a także umożliwiający klientom zaplanowanie terminu, godziny oraz tematu spotkania z ekspertem w wybranej jednostce Zakładu. Planowanie terminów spotkań odbywać się będzie za pośrednictwem Internetu, telefonu, kiosków multimedialnych oraz systemów kolejkowania w jednostkach ZUS.
 5. System informacji wewnętrznej - umożliwiający specjalistom ZUS obsługę zapytań nadsyłanych przez upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych ZUS, szybkie rozpowszechnianie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach i procedurach, dostęp do aktualnej wiedzy merytorycznej z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz do informacji o potrzebach i oczekiwaniach klientów, kontaktujących się z jednostkami terenowymi Zakładu.
 6. Infrastruktura Techniczno-Systemowa (ITS):
  • Ogólna Infrastruktura Techniczno-Systemowa - wprowadzona zostanie w celu uruchomienia wszystkich części składowych platformy w tym serwisów internetowych Zakładu.
  • Infrastruktura Techniczno-Systemowa na potrzeby systemu obiegu spraw i dokumentów, który jest przygotowywany poza projektem PUE.
D O T A C J E   N A   I N N O W A C J E
I N W E S T U J E M Y   W   W A S Z Ą   P R Z Y S Z Ł O Ś Ć