UPRAWNIENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH PRZY AZBEŚCIE

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przewidzianego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r., przysługuje osobom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 3, poz. 20 z późn. zm.), które w dniu 28 września 1997 r., tj. w dniu wejścia w życie wym. ustawy, były zatrudnione w zakładach wymienionych w zał. 2 i 3 lub oddelegowane do tych zakładów, a rozwiązanie stosunku pracy z ostatnim pracodawcą nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom spełniającym warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, określone w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli posiadają okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat były zatrudnione w zakładach wymienionych w zał. 2 i 3 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. oraz w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku przekształcenia, podziału lub połączenia tych zakładów lub przedsiębiorstw korzystających z ich majątków do czasu zaprzestania produkcji wyrobów zawierających azbest i oczyszczenia tych zakładów z azbestu. Przy ustalaniu tego okresu uwzględnia się okresy przebyte do dnia 31 grudnia 1999 r. Za okres ten uważa się również okresy zatrudnienia w innych przedsiębiorstwach, jeżeli pracownik był oddelegowany i wykonywał stale pracę na terenie zakładów wskazanych w zał. 2 i 3.

 

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych