UPRAWNIENIA DLA STOCZNIOWCÓW

W odniesieniu do pracowników stoczni objętych postępowaniem kompensacyjnym, obowiązują szczególne zasady ustalania uprawnień do świadczenia przedemerytalnego. Stosuje się tu bowiem uregulowania wynikające z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., z uwzględnieniem szczególnych unormowań zawartych w ustawie o postępowaniu kompensacyjnym.

Ustawa o postępowaniu kompensacyjnym wyłącza warunek zatrudnienia u ostatniego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz warunek pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez okres 6 miesięcy przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie przedemerytalne.

Tym samym więc osoby ubiegające się o to świadczenie nie muszą spełniać warunków dot. złożenia wniosku w terminach wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Natomiast świadczenie przedemerytalne - na warunkach uwzględniających szczególne rozwiązania wynikające z ustawy o postępowaniu kompensacyjnym - zostanie ustalone osobie, która wniosek o jego przyznanie zgłosi do dnia 31 grudnia 2009 r.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

 1. do dnia rozwiązania umowy o pracę w trybie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym:
  • ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
  • ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, albo
  • bez względu na wiek, jeśli posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
 2. do dnia 31 grudnia 2008 r. posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn, a rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w trybie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które zostały zatrudnione w stoczni - na podstawie umowy o pracę - nie później niż do dnia 31 października 2008 r.

W szczególnych przypadkach (art. 114 ust. 3 ustawy o postępowaniu kompensacyjnym), świadczenie przedemerytalne przysługuje także osobom, które zostały zatrudnione w stoczni na podstawie umowy o pracę po dniu 31 października 2008 r., a przed wszczęciem postępowania kompensacyjnego. Są to pracownicy, którzy wcześniej byli pracownikami spółki, w której do stoczni należy ponad 50% akcji lub udziałów i której podstawowym realizowanym przedmiotem działalności jest świadczenie usług na rzecz stoczni.

Warunek rozwiązania umowy o pracę uważa się za spełniony, gdy:

 • w okresie od dnia wejścia w życie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym do dnia wszczęcia postępowania kompensacyjnego - umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem lub jej rozwiązanie nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, z wyjątkiem wypowiedzenia w trybie art. 52 kodeksu pracy,
 • rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za porozumieniem stron - wskutek złożenia przez pracownika oferty w ramach programu dobrowolnych odejść,
 • nastąpiło wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa z dniem 31 maja 2009 r.

 

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych