USTALANIE PODSTAWY WYMIARU EMERYTURY DLA OSOBY UPRAWNIONEJ DO RENTY Z UWZGLĘDNIENIEM ZAROBKÓW

Osoba, która ubiega się o emeryturę, a jest już  uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, może zgłosić wniosek o ustalenie podstawy wymiaru na nowo w myśl art. 15 ustawy emerytalnej.

W przypadku osoby występującej o przyznanie emerytury i pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy, ustalenie podstawy wymiaru na nowo w myśl art. 15 ustawy emerytalnej oznacza możliwość:

  • wskazania tych samych zarobków, które zostały przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru renty, o ile zarobki te zostały uzyskane w okresie, który może zostać wskazany do ustalenia podstawy wymiaru emerytury,
  • wskazanie nowych zarobków, z innego okresu niż przyjęto do ustalenia podstawy wymiaru renty.

Ustalenie podstawy wymiaru od zarobków oznacza konieczność wskazania:

  • zarobków uzyskanych w 10 kolejnych latach kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok zgłoszenia wniosku o emeryturę,
  • zarobków z 20 dowolnie wybranych lat kalendarzowych z całego okresu ubezpieczenia, przypadających przed rokiem, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę.

Oczywiste jest, że w przypadku, gdy do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy zostały przyjęte zarobki z 20 dowolnie wybranych lat kalendarzowych z całego okresu ubezpieczenia, przypadających przed rokiem, w którym zgłoszono wniosek o rentę - spełniony jest warunek, że pochodzą one z okresu poprzedzającego rok zgłoszenia wniosku o emeryturę.

W przypadku, gdy podstawa wymiaru renty została obliczona z uwzględnieniem zarobków uzyskanych w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, te same zarobki mogą być  przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru emerytury wyłącznie wówczas, gdy zostały uzyskane w 10 kolejnych latach kalendarzowych, przypadających w dwudziestoleciu  poprzedzającym rok zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Z regulacji tej wynika zatem, że te same zarobki, jakie przyjęto do obliczenia podstawy wymiaru renty, nie zostaną uwzględnione do ustalenia podstawy  emerytury, jeżeli zostały uzyskane:

  • w okresie wykraczającym poza dwudziestolecie, poprzedzające rok zgłoszenia wniosku o emeryturę,
  • w dwudziestoleciu poprzedzającym rok zgłoszenia wniosku o emeryturę, lecz z okresu krótszego niż 10 kolejnych lat kalendarzowych.

Jak wyżej wskazano, do ustalenia podstawy wymiaru mogą być także zgłoszone nowe zarobki, a więc inne niż przyjęto do ustalenia podstawy wymiaru renty.  W tym przypadku stosuje się zasady omówione przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury przyznanej po raz pierwszy.

 

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych