Ustanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego na wniosek

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego ustaje na wniosek osoby uprawnionej do tego świadczenia (zasiłku).

Wstrzymanie wypłaty świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego następuje poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym został zgłoszony wniosek.

Jeżeli osoba, której prawo ustało wskutek zgłoszenia takiego wniosku będzie chciała ponownie uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego, będzie musiała spełnić wszystkie warunki wymagane do jego przyznania, tak jakby ubiegała się o to świadczenie po raz pierwszy. Ponowne ustalenie prawa do zasiłku przedemerytalnego nie jest oczywiście możliwe. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. nie przewiduje bowiem przyznawania tych zasiłków.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych