Ustanie prawa do świadczenia i zasiłku w związku z nabyciem nieruchomości rolnej

Osoba pobierająca świadczenie lub zasiłek przedemerytalny zobowiązana jest powiadomić organ rentowy o nabyciu prawa własności lub objęciu w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli jej udział przekracza 2 ha przeliczeniowe. Wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od dnia nabycia lub objęcia w posiadanie tej nieruchomości.

Osoba, która nabyła taką nieruchomość, ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego stwierdzające, iż jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej oraz określające powierzchnię użytków rolnych tej nieruchomości w hektarach przeliczeniowych.

Współwłaściciel nieruchomości rolnej zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia stwierdzającego jego udział w nieruchomości wyrażony w hektarach przeliczeniowych.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych