Ustanie prawa do świadczenia i zasiłku w związku z nabyciem prawa do emerytury

Prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego ustaje także w przypadku nabycia przez osobę uprawnioną do jednego z tych świadczeń prawa do emerytury. Chodzi tu zarówno o emeryturę przysługującą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ustalaną przez organ rentowy ZUS, jak i emeryturę przyznaną np. przez KRUS czy inny organ emerytalno-rentowy.

Osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego może - z chwilą spełnienia warunków do emerytury lub w terminie późniejszym - zgłosić wniosek o przyznanie emerytury, a jeżeli spełni warunki wymagane do jej przyznania, ZUS ustali prawo od dnia spełnienia wszystkich wymaganych warunków, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek o emeryturę. W przypadku przyznania emerytury - prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego ustaje w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, a wstrzymanie ich wypłaty następuje od dnia nabycia prawa do emerytury.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych