Ustanie prawa do świadczenia i zasiłku w związku z ukończeniem wieku emerytalnego

Prawo do świadczenia oraz zasiłku przedemerytalnego ustaje w dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, ustalanego indywidualnie w zależności od daty urodzenia oraz płci ubezpieczonego. Dzień ten jest również ostatnim dniem, za który przysługuje wypłata świadczenia lub zasiłku.

Organ rentowy zobowiązany jest do wszczęcia z urzędu postępowania o przyznanie emerytury (art. 116 ustawy emerytalnej). Należy zaznaczyć, że organ rentowy ma obowiązek wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie emerytury, a nie przyznania - z urzędu - tego świadczenia.

Realizując ten obowiązek organ rentowy - w terminie dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym uprawniony osiągnie powszechny wiek emerytalny - wysyła do zainteresowanego formularz wniosku o emeryturę ZUS Rp-1E wraz z informacją o wstrzymaniu wypłaty zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

W informacji tej oddział ZUS wskazuje termin w jakim należy - dla zachowania ciągłości wypłaty świadczeń - złożyć wniosek o emeryturę. Organ rentowy informuje również o konieczności przedłożenia brakujących dokumentów, wymaganych do przyznania emerytury (np. zaświadczenia o zarobkach).

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego złoży wniosek o emeryturę w miesiącu, w którym ukończy wiek emerytalny, a wcześniej już spełniła warunki wymagane do przyznania emerytury, prawo do emerytury przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek. ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego od dnia nabycia prawa do emerytury.

Przykład

Kobieta uprawniona do świadczenia przedemerytalnego przyznanego w 2011 r. w związku z ustaniem prawa do renty tytułu niezdolności do pracy, w dniu 17 lipca 2016 r. ukończyła powszechny wiek emerytalny. W maju 2016r. oddział ZUS wysłał zainteresowanej wniosek o emeryturę wraz z informacją, że z dniem osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego zostanie wstrzymana wypłata świadczenia przedemerytalnego. Zainteresowana wniosek o emeryturę zgłosiła 1 lipca 2016 r. ZUS przyznał emeryturę od dnia 17 lipca 2016 r. Od tego dnia nie przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Przykład

Kobieta uprawniona do świadczenia przedemerytalnego ukończyła powszechny wiek emerytalny w dniu 15 lipca 2016 r. Organ rentowy przesłał w maju 2016 r. wniosek o przyznanie emerytury wraz z informacją o wstrzymaniu wypłaty świadczenia przedemerytalnego od 15 lipca 2016  r. ZUS poinformował, iż wniosek należy złożyć, nie później niż do końca lipca 2016 r. Zainteresowana złożyła wniosek o emeryturę 3 sierpnia 2016 r. Organ rentowy przyznał emeryturę od 1 sierpnia 2016 r., a więc od miesiąca zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury. Zainteresowana otrzymała świadczenie przedemerytalne przysługujące za okres od 1 lipca do 14 lipca 2016 r. Od 15 lipca 2016 r. - z uwagi na ukończenie powszechnego wieku emerytalnego - nie istniało bowiem prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych