Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. określa:

  • zasady ustalania prawa do świadczeń przedemerytalnych przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz tryb postępowania o przyznanie tych świadczeń,
  • zasady przejmowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych przyznanych na podstawie przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
  • zasady wstrzymania wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych z powodu zawieszenia i ustania prawa do tych świadczeń,
  • szczegółowe zasady zawieszania świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz zmniejszania ich wysokości z uwagi na osiąganie przychodu,
  • warunki wymagane do uzyskania zasiłku pogrzebowego, przysługującego po śmierci osoby uprawnionej do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego albo członka jego rodziny.

Przepisy ustawy z 30 kwietnia 2004 r. - w zależności od tego, jakich świadczeń dotyczą - można podzielić na trzy grupy.

Pierwsza z nich to regulacje dotyczące świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, których wypłatę Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął z powiatowych urzędów pracy. Powiatowe urzędy pracy ustalały prawo do świadczeń przedemerytalnych, do których warunki zostały spełnione przed dniem 1 sierpnia 2004 r., jeżeli do tej daty zostały zgłoszone wnioski o ich przyznanie. Należy wskazać, że począwszy od dnia 1 sierpnia 2004 r. świadczenia i zasiłki przedemerytalne przyznane na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu stały się świadczeniami w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2004 r., z tym że zachowana została wysokość tych świadczeń.

Powiatowe urzędy pracy przyznawały również świadczenia i zasiłki przedemerytalne osobom, które do dnia 28 lutego 2006 r. złożyły wniosek o przyznanie prawa do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, o których mowa w art. 150a i 150b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia. Również świadczenia i zasiłki przedemerytalne przyznane na podstawie art. 150a i 150b ustawy o promocji zatrudnienia, wypłacane są na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2004 r.

Druga grupa przepisów ustawy z 30 kwietnia 2004 r. dotyczy wyłącznie uprawnień do świadczeń przedemerytalnych, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje na zasadach określonych w tej ustawie.

Trzecia grupa przepisów dotyczy zarówno świadczeń przedemerytalnych przyznawanych na podstawie wym. wyżej ustawy, jak i świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, do których prawo zostało ustalone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o promocji zatrudnienia. Są to przepisy regulujące zasady ustania i zawieszenia prawa do tych świadczeń i zasiłków oraz ich wypłaty.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych