Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Świadczenia  »  Zasiłki  »  Zasiłek macierzyński
Menu strony:
Przejdź do: Prawo do zasiłku | Podstawa wymiaru | Wysokość zasiłku | Niezbędne dokumenty

Date aktualizacji: 20.10.2015 r.
Redakcja: Departament Zasiłków

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Zasiłek macierzyński

Prawo do zasiłku

Zasiłek macierzyński przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

Zasiłek macierzyński przysługuje za okresy odpowiadające okresom:

Zasiłek macierzyński przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu (bez okresu wyczekiwania).

Prawo do zasiłku i okres przysługiwania

Za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko.

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka wynosi:

Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu, natomiast po porodzie przysługuje urlop i zasiłek macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wykorzystania przysługującego pełnego wymiaru urlopu i zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński przysługuje także pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu. Zasiłek przysługuje, gdyż  urodzenie dziecka ma miejsce w okresie ubezpieczenia.

Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W przypadku, gdy zatrudnienie ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a pracownicy nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje jej do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński nie przysługuje:

Zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie jest uzależniony od liczby dzieci przyjętych jednocześnie na wychowanie i wynosi:

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także ubezpieczonemu, który przyjął dziecko na wychowanie.

Zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie przysługuje  nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.
Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w takim przypadku nie może być krótszy niż 9 tygodni (63 dni).

W liczbie dzieci przyjętych równocześnie na wychowanie, od której zależy okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego, uwzględnia się dzieci w wieku do ukończenia 7 lub odpowiednio 10 roku życia. W przypadku, gdy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego jedno z dzieci ukończy wiek 7 lub odpowiednio 10 lat, od tej daty  zasiłek przysługuje w wymiarze odpowiednim do liczby pozostałych dzieci spełniających warunki wiekowe.

W razie zgonu przyjętego na wychowanie dziecka po upływie 8 tygodni jego życia, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Jeżeli ubezpieczona przyjęła równocześnie na wychowanie więcej niż jedno dziecko i nastąpił zgon dziecka (dzieci) po upływie 8 tygodni życia, zasiłek macierzyński przysługuje przez okres odpowiedni do liczby dzieci pozostałych przy życiu, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia okresu, ustalonego w art. 183 Kodeksu pracy, wynikającego z liczby przyjętych na wychowanie dzieci pozostałych przy życiu.

Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego

Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego, jeżeli pełny okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego przypada w czasie urlopu wychowawczego, przysługuje w pełnym wymiarze określonym w Kodeksie pracy.

W przypadku gdy urlop wychowawczy kończy się w okresie odpowiadającym okresowi urlopu macierzyńskiego - pracownica od następnego dnia po zakończeniu urlopu wychowawczego nabywa prawo do urlopu macierzyńskiego do wyczerpania okresu tego urlopu, określonego przepisami Kodeksu pracy, a następnie do dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz do zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów.

Skrócenie okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę

Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. W takim przypadku pozostałą część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony ojciec dziecka w okresie przypadającym bezpośrednio po terminie rezygnacji z części zasiłku przez matkę dziecka.

Zasada ta ma odpowiednie zastosowanie do zasiłku macierzyńskiego przysługującego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.

Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego z powodu pobytu w szpitalu matki lub dziecka

W przypadku, gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej, ubezpieczona może po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego przez okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, przerwać okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, a pozostałą jego część wykorzystać w terminie późniejszym, po wypisaniu dziecka ze szpitala. Ubezpieczona, jeżeli lekarz orzeknie potrzebę sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w tym okresie i wystawi odpowiednie zaświadczenie, może uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach.

W przypadku, gdy opieki szpitalnej wymaga ubezpieczona, może ona przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią zasiłku w wymiarze 8 tygodni po porodzie,  jeżeli o zasiłek wystąpi ubezpieczony - ojciec dziecka. Ma on prawo do części zasiłku macierzyńskiego odpowiadającej okresowi pobytu ubezpieczonej w szpitalu. Łączny wymiar zasiłku macierzyńskiego wykorzystanego przez ubezpieczoną matkę dziecka i ubezpieczonego ojca dziecka nie może jednak przekraczać wymiaru określonego przepisami Kodeksu pracy. Ubezpieczona, po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA, za okres pobytu w szpitalu ma prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby (wynagrodzenia za okres choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy i/lub zasiłku chorobowego).

Zasady te mają zastosowanie również do zasiłku macierzyńskiego przysługującego z tytułu przyjęcia dziecka na  wychowanie.

Śmierć, porzucenie dziecka

W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 8 tygodni (56 dni) po porodzie, nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W razie śmierci dziecka po upływie 8 tygodni życia, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

W razie śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka ubezpieczonemu - ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego niezależnie od tego czy zmarła matka dziecka albo matka, która porzuciła dziecko podlegała ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje pod warunkiem  przerwania przez uprawnione do zasiłku osoby zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W razie śmierci ubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka ubezpieczony-ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny ma prawo do niewykorzystanej części okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

W razie śmierci matki dziecka niepodlegającej ubezpieczeniu chorobowemu albo porzucenia dziecka przez matkę niepodlegającą temu ubezpieczeniu, ubezpieczony - ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za pozostały do wykorzystania okres przypadający od dnia następnego po dniu śmierci matki albo po dniu porzucenia przez nią dziecka do końca okresu, w którym z tych uprawnień korzystałaby matka dziecka, gdyby była ubezpieczona.

Zasady te mają zastosowanie również do zasiłku macierzyńskiego przysługującego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.

Niezdolność matki do samodzielnej egzystencji

W przypadku, gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem ubezpieczonemu - ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, a następnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, jeżeli osoby te przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Na tych samych zasadach prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje również matce dziecka legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Legitymowanie się przez matkę dziecka orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest równoznaczne z uznaniem, że stan zdrowia matki uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Nie wymaga to odrębnego dokumentowania.

Prawo do zasiłku przysługuje osobie uprawnionej niezależnie od tego, czy matka legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

W przypadku gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała przed urodzeniem dziecka i matka dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje matce na ogólnych zasadach.

W przypadku gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała przed urodzeniem dziecka i matka dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu może, po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni po porodzie, zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego za dalszy okres. W takim przypadku z pozostałej części okresu zasiłku macierzyńskiego korzysta ubezpieczony - ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.

W przypadku gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała po urodzeniu dziecka a przed upływem 8 tygodniu po porodzie i matka dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu może, po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni po porodzie, zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego za dalszy okres. W takim przypadku z pozostałej części okresu zasiłku macierzyńskiego korzysta ubezpieczony - ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.

Jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonej - matki dziecka powstanie po urodzeniu dziecka, po upływie 8 tygodni po porodzie, ubezpieczona matka dziecka może zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu ustalonym jako dzień powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku ubezpieczonemu - ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny zasiłek macierzyński przysługuje przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał od dnia następnego do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, a następnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

W przypadku gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała przed urodzeniem dziecka i matka dziecka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu,  ubezpieczony - ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, a następnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz  urlopu rodzicielskiego.

Jeżeli  niezdolność do samodzielnej egzystencji matki niepodlegającej ubezpieczeniu chorobowemu powstanie po urodzeniu dziecka, zasiłek macierzyński przysługuje przez okres odpowiadający okresowi urlopu, który pozostałby do wykorzystania, gdyby matka podlegała ubezpieczeniu chorobowemu; okres ten liczony jest od dnia następnego po dniu ustalonym jako dzień powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, a następnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński nie przysługuje:

Za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie przysługuje:

Ubezpieczonemu ojcu dziecka prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony tymi urlopami przysługuje na równi z ubezpieczoną matką dziecka. Rodzice mogą dzielić się tymi uprawnieniami w ramach przysługującego im wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów, ale nie mogą korzystać z nich równocześnie.

Zasiłek macierzyński przysługuje w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, od następnego dnia po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego.

O zasiłek macierzyński za dodatkowy okres można wystąpić jednorazowo albo w dwóch częściach, przypadających bezpośrednio po sobie.

Zasiłek macierzyński przez okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego  lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje nie tylko pracownikom, korzystającym z takich urlopów. Przysługuje również innym ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu (np. z tytułu wykonywania umowy zlecenia, prowadzenia działalności pozarolniczej itp.), osobom pobierającym zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego, a także osobom pobierającym zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia. Warunkiem wypłaty zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres jest wystąpienie przez osobę pobierającą zasiłek macierzyński z odpowiednim wnioskiem do płatnika zasiłku przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres.

Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego

Pracownicy przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego  przypadający w czasie urlopu wychowawczego.

W przypadku gdy urlop wychowawczy kończy się w okresie odpowiadającym okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego - pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego jedynie do ostatniego dnia trwania urlopu wychowawczego. W przypadku udzielenia urlopu wychowawczego na dalszy okres, zasiłek macierzyński za dalszy okres przysługuje.

Zasiłek macierzyński, a praca w okresie  dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Pracownica lub pracownik korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego mogą łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

W takim przypadku, wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownica lub pracownik pracuje w czasie korzystania z dodatkowego urlopu.

Zasada ta dotyczy wyłącznie pracowników i nie ma zastosowania do ubezpieczonych niebędących pracownikami.

Rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Ubezpieczona, która złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego  w pełnym wymiarze w terminie i na zasadach określonych w Kodeksu pracy, tj. w ciągu 14 dni po dniu porodu lub po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, może zrezygnować z korzystania z zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres w całości lub w części i powrócić do pracy. Rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego za część dodatkowego okresu może nastąpić o ile wykorzystana część okresu zasiłku macierzyńskiego trwa tydzień lub jego wielokrotność. W takim przypadku, o niewykorzystaną część lub całość dodatkowego okresu zasiłku macierzyńskiego może wystąpić ubezpieczony ojciec dziecka.

Pisemny wniosek w tej sprawie pracownica powinna złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy. Wówczas z wnioskiem o niewykorzystaną całość lub część dodatkowego urlopu i  zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres może wystąpić pracownik ojciec dziecka, składając pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu i zasiłku.

Również pracownik ojciec dziecka może zrezygnować z korzystania z części urlopu dodatkowego, składając wniosek w tej sprawie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy, a o niewykorzystany okres może wystąpić pracownica matka dziecka składając pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

W przypadku dzielenia się urlopami między rodzicami, urlop dodatkowy może być udzielony maksymalnie w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

Zasady powyższe maja odpowiednio zastosowanie do ubezpieczonych niebędących pracownikami korzystających z zasiłku macierzyńskiego. Ubezpieczony niebędący pracownikiem wniosek w sprawie rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego powinien złożyć przed przystąpieniem do pracy, a drugi z rodziców występujący o wypłatę zasiłku wniosek o wypłatę zasiłku powinien złożyć przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego.

Przerwa w pobieraniu zasiłku z powodu pobytu w szpitalu matki lub dziecka

W przypadku, gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej, ubezpieczona może przerwać okres pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a pozostałą jego część wykorzystać w terminie późniejszym, po wypisaniu dziecka ze szpitala. Ubezpieczona, jeżeli lekarz orzeknie  potrzebę sprawowania osobistej  opieki nad dzieckiem w tym okresie i wystawi odpowiednie zaświadczenie, może uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach.

W przypadku, gdy opieki szpitalnej wymaga ubezpieczona, może ona przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego, o ile o zasiłek wystąpi ubezpieczony - ojciec dziecka. Ma on prawo do części zasiłku macierzyńskiego odpowiadającej okresowi pobytu ubezpieczonej w szpitalu. Łączny wymiar zasiłku macierzyńskiego wykorzystanego przez ubezpieczoną matkę dziecka i ubezpieczonego ojca dziecka nie może jednak przekraczać wymiaru określonego przepisami Kodeksu pracy. Ubezpieczona, po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA, za okres pobytu w szpitalu ma prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby (wynagrodzenia za okres choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy i/lub zasiłku chorobowego).

Śmierć, porzucenie dziecka

W razie śmierci dziecka w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

W razie śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka ubezpieczonemu - ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego niezależnie od tego czy zmarła matka dziecka albo matka, która porzuciła dziecko podlegała ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje pod warunkiem przerwania przez uprawnione do zasiłku osoby i zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W razie śmierci ubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka ubezpieczony-ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny ma prawo do niewykorzystanej części okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

W razie śmierci matki dziecka niepodlegającej ubezpieczeniu chorobowemu albo porzucenia dziecka przez matkę niepodlegającą temu ubezpieczeniu, ubezpieczony - ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za pozostały do wykorzystania okres przypadający od dnia następnego po dniu śmierci matki albo po dniu porzucenia przez nią dziecka do końca okresu, w którym z tych uprawnień korzystałaby matka dziecka, gdyby była ubezpieczona.

Zasady te mają zastosowanie również do zasiłku macierzyńskiego przysługującego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.

Niezdolność matki do samodzielnej egzystencji

W przypadku, gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem ubezpieczonemu - ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński po okresie urlopu macierzyńskiego przysługuje także za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie urlopu rodzicielskiego, jeżeli osoby te przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje również  matce dziecka legitymującej  się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Legitymowanie się przez matkę dziecka orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest równoznaczne z uznaniem, że stan zdrowia matki uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Nie wymaga to odrębnego dokumentowania.

Prawo do zasiłku przysługuje osobie uprawnionej niezależnie od tego, czy matka legitymująca  się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

W przypadku gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała przed urodzeniem dziecka i matka dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje matce na ogólnych zasadach.

W przypadku gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała przed urodzeniem dziecka i matka dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu może, po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni po porodzie, zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego za dalszy okres. W takim przypadku z pozostałej części okresu zasiłku macierzyńskiego korzysta ubezpieczony - ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.

W przypadku gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała po urodzeniu dziecka a przed upływem 8 tygodniu po porodzie i matka dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu może, po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni po porodzie, zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego za dalszy okres. W takim przypadku z pozostałej części okresu zasiłku macierzyńskiego korzysta ubezpieczony - ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.

Jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonej - matki dziecka powstanie po urodzeniu dziecka, po upływie 8 tygodni po porodzie, ubezpieczona matka dziecka może zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu ustalonym jako dzień powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku ubezpieczonemu - ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny zasiłek macierzyński przysługuje przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał od dnia następnego do końca okresu odpowiadającego okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie urlopu rodzicielskiego.

W przypadku gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała przed urodzeniem dziecka i matka dziecka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu,  ubezpieczony - ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

Jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji matki niepodlegającej ubezpieczeniu chorobowemu powstanie po urodzeniu dziecka, zasiłek macierzyński przysługuje przez okres odpowiadający okresowi urlopu, który pozostałby do wykorzystania, gdyby matka podlegała ubezpieczeniu chorobowemu; okres ten liczony jest od dnia następnego po dniu ustalonym jako dzień powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji do końca okresu odpowiadającego odpowiednio okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. 

Zasady te mają zastosowanie również do zasiłku macierzyńskiego przysługującego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu dodatkowego w przypadku ustania ubezpieczenia

Ustanie zatrudnienia w okresie, przez który może przysługiwać pracownicy lub pracownikowi  dodatkowy urlop macierzyński albo dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego nie pozbawia ich możliwości  wystąpienia w czasie zatrudnienia z wnioskiem o udzielenie  tych urlopów.

W przypadku ustania zatrudnienia wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego powinien być złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach Kodeksu pracy, tj. wniosek o dodatkowy urlop macierzyński albo dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego powinien określać okres urlopu w wymiarze wielokrotności tygodnia.  Dotyczy to także sytuacji, gdy w trakcie trwania tych urlopów umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu. Jeżeli wnioskowany okres urlopu, także w pełnym wymiarze, wykracza poza ostatni dzień zatrudnienia, to pracodawca odpowiedniego urlopu udziela wyłącznie do dnia zakończenia stosunku pracy. W takim przypadku nie mają zastosowania reguły udzielania tych urlopów przewidujące, że urlop ma obejmować pełne tygodnie.

Zasady te mają odpowiednio zastosowanie do wypłaty zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonym niebędącym pracownikami w razie ustania ubezpieczenia.

Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński nie przysługuje:

Za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego

Prawo do zasiłku

Zasiłek macierzyński przysługuje także przez okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego określonemu przepisami Kodeksu pracy. Zasiłek macierzyński z tego tytułu przysługuje zarówno w związku z urodzeniem dziecka, jak i w związku z przyjęciem na wychowanie dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, dziecka w wieku do 10 roku życia i wystąpieniem do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia lub przyjęciem na wychowanie dziecka w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Warunkiem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego jest wykorzystanie zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, czyli odpowiednio przez okres 6, 8 lub 3 tygodni.

Zasiłek macierzyński przez okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przysługuje także ubezpieczonym niebędących pracownikami oraz za okres po ustaniu ubezpieczenia.

Okres wypłaty

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni (182 dni) i można go wykorzystać w całości lub maksymalnie w trzech częściach następujących bezpośrednio po sobie, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni i musi stanowić wielokrotność tygodnia.

Okres ten nie jest uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (lub przyjętych jednocześnie na wychowanie). Z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać nawet równocześnie, z tym, że łączny wymiar urlopu i zasiłku przysługujący obojgu rodzicom nie może przekroczyć 26 tygodni.

Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego

Pracownicy przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego  przypadający w czasie urlopu wychowawczego.

W przypadku gdy urlop wychowawczy kończy się w okresie odpowiadającym okresowi urlopu rodzicielskiego - pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego jedynie do ostatniego dnia trwania urlopu wychowawczego. W przypadku udzielenia urlopu wychowawczego na dalszy okres, zasiłek macierzyński za dalszy okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przysługuje.

Zasiłek macierzyński, a praca w okresie urlopu rodzicielskiego

Pracownica lub pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego mogą łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.
W takim przypadku, wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownica lub pracownik pracuje w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego.
Zasada ta dotyczy wyłącznie pracowników i nie ma zastosowania do ubezpieczonych niebędących pracownikami.

Rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego

Ubezpieczona, która złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy, tj. w ciągu 14 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, może zrezygnować z korzystania z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. Rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego za część tego okresu może nastąpić, o ile wykorzystana część okresu zasiłku macierzyńskiego jest wielokrotnością tygodnia i trwa co najmniej 8 tygodni. W takim przypadku, o niewykorzystaną część lub całość zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego może wystąpić ubezpieczony ojciec dziecka.
Pisemny wniosek w tej sprawie pracownica powinna złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy. Wówczas z wnioskiem o niewykorzystaną część lub całość urlopu rodzicielskiego i zasiłek macierzyński za ten okres może wystąpić pracownik ojciec dziecka, składając pisemny wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
Również pracownik ojciec dziecka może zrezygnować z korzystania z części urlopu rodzicielskiego, składając wniosek w tej sprawie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy, a o niewykorzystany okres może wystąpić pracownica matka dziecka składając pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
W przypadku dzielenia się urlopami między rodzicami, urlop rodzicielski może być udzielony maksymalnie w trzech częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, w wymiarze wielokrotności tygodnia, a każda z części nie może być krótsza niż 8 tygodni.
Zasady powyższe mają odpowiednio zastosowanie do ubezpieczonych niebędących pracownikami korzystających z zasiłku macierzyńskiego. Ubezpieczony niebędący pracownikiem wniosek w sprawie rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego powinien złożyć przed przystąpieniem do pracy, a drugi z rodziców występujący o wypłatę zasiłku wniosek o wypłatę zasiłku powinien złożyć przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w przypadku ustania ubezpieczenia

Ustanie zatrudnienia w okresie, przez który może przysługiwać pracownicy lub pracownikowi urlop rodzicielski nie pozbawia ich możliwości wystąpienia w czasie zatrudnienia z wnioskiem o udzielenie tego urlopu.
W przypadku ustania zatrudnienia wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego powinien być złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach Kodeksu pracy, tj. wniosek o urlop rodzicielski powinien określać okres urlopu w wymiarze wielokrotności tygodnia; w przypadku urlopu rodzicielskiego nie może to być okres krótszy niż 8 tygodni. Dotyczy to także sytuacji, gdy w trakcie trwania tego urlopu umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu. Jeżeli wnioskowany okres urlopu, także w pełnym wymiarze, wykracza poza ostatni dzień zatrudnienia, to pracodawca tego urlopu udziela wyłącznie do dnia zakończenia stosunku pracy. W takim przypadku nie mają zastosowania reguły udzielania tego urlopu przewidujące, że urlop ma obejmować pełne tygodnie, a część urlopu rodzicielskiego ma obejmować co najmniej 8 tygodni.
Zasady te mają odpowiednio zastosowanie do wypłaty zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonym niebędącym pracownikami w razie ustania ubezpieczenia.

Śmierć, porzucenie dziecka

W razie śmierci dziecka w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.
W razie śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka ubezpieczonemu - ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego niezależnie od tego czy zmarła matka dziecka albo matka, która porzuciła dziecko podlegała ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje pod warunkiem przerwania przez uprawnione do zasiłku osoby zatrudnienia lub innej działalność działalności zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
W razie śmierci ubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka ubezpieczony-ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny ma prawo do niewykorzystanej części okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego.
W razie śmierci matki dziecka niepodlegającej ubezpieczeniu chorobowemu albo porzucenia dziecka przez matkę niepodlegającą temu ubezpieczeniu, ubezpieczony - ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za pozostały do wykorzystania okres przypadający od dnia następnego po dniu śmierci matki albo po dniu porzucenia przez nią dziecka do końca okresu, w którym z tych uprawnień korzystałaby matka dziecka, gdyby była ubezpieczona.

Niezdolność matki do samodzielnej egzystencji

W przypadku, gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem ubezpieczonemu - ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński, po wykorzystaniu zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego, przysługuje także przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie urlopu rodzicielskiego, jeżeli osoby te przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje również matce dziecka legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.
Legitymowanie się przez matkę dziecka orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest równoznaczne z uznaniem, że stan zdrowia matki uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Nie wymaga to odrębnego dokumentowania.
Prawo do zasiłku przysługuje osobie uprawnionej niezależnie od tego, czy matka legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji podlega ubezpieczeniu chorobowemu.
W przypadku gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała przed urodzeniem dziecka i matka dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje matce na ogólnych zasadach.
W przypadku gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała przed urodzeniem dziecka i matka dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu może, po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni po porodzie, zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego za dalszy okres. W takim przypadku z pozostałej części okresu zasiłku macierzyńskiego korzysta ubezpieczony - ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.
W przypadku gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała po urodzeniu dziecka a przed upływem 8 tygodniu po porodzie i matka dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu może, po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni po porodzie, zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego za dalszy okres. W takim przypadku z pozostałej części okresu zasiłku macierzyńskiego korzysta ubezpieczony - ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.
Jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonej - matki dziecka powstanie po urodzeniu dziecka, po upływie 8 tygodni po porodzie, ubezpieczona matka dziecka może zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu ustalonym jako dzień powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku ubezpieczonemu - ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny zasiłek macierzyński przysługuje przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał od dnia następnego do końca okresu odpowiadającego odpowiednio okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.
W przypadku gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała przed urodzeniem dziecka i matka dziecka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, ubezpieczony - ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, a następnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
Jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji matki niepodlegającej ubezpieczeniu chorobowemu powstanie po urodzeniu dziecka, zasiłek macierzyński przysługuje przez okres odpowiadający okresowi urlopu, który pozostałby do wykorzystania, gdyby matka podlegała ubezpieczeniu chorobowemu; okres ten liczony jest od dnia następnego po dniu ustalonym jako dzień powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, a następnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
Zasady te mają zastosowanie również do zasiłku macierzyńskiego przysługującego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.

Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński nie przysługuje:
. za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
. w okresie urlopu bezpłatnego,
. w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego

Ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Ubezpieczony - ojciec wychowujący dziecko przysposobione ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.
Zasiłek macierzyński przez okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego przysługuje zarówno pracownikom korzystającym z takiego urlopu, jak i innym osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu niebędącym pracownikami, do których przepisy Kodeksu pracy nie mają zastosowania.

Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński nie przysługuje:
. za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
. w okresie urlopu bezpłatnego,
. w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Do góry

Podstawa wymiaru

Dla pracowników

Wynagrodzenie za okresy miesięczne

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone:

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli niezdolność do pracy z powodu urodzenie dziecka lub przyjęcie dziecka na wychowanie wystąpiła przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia (w pierwszym miesiącu ubezpieczenia lub w drugim, gdy pierwszy miesiąc ubezpieczenia jest niepełny), do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się:

Wynagrodzenie miesięczne zmienne, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc, ustala się:

Do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u płatnika składek w okresie ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek macierzyński. W przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231 Kodeksu pracy, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustala się na podstawie wynagrodzenia uzyskanego u poprzedniego i aktualnego płatnika składek. W pozostałych przypadkach, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi wynagrodzenie uzyskane wyłącznie u aktualnego płatnika składek.

Jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych, przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku:

Jeżeli pracownik w każdym miesiącu przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uwzględnia się wynagrodzenie za wszystkie miesiące, uzupełnione do pełnej wysokości.

W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Zasada ta jest stosowana w przypadku, gdy zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy albo w miesiącach poprzedzających.

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc

Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc. Kwartalne składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne, uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

W przypadku, gdy w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, niektóre składniki wynagrodzenia (np. premie) wypłacone zostały zaliczkowo, do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się te składniki w wysokości wypłaconej zaliczkowo, a  po ich wyrównaniu podstawę wymiaru zasiłku przelicza się uwzględniając te składniki i  wyrównuje wysokość zasiłku.

Jeżeli jednak składniki wynagrodzenia, uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku przysługują lecz nie zostały wypłacone do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się te składniki w wysokości wypłaconej za  poprzednie okresy. W tym przypadku podstawy wymiaru zasiłku nie przelicza się ponownie.

Do składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż miesiąc (np. kwartalnych, rocznych), zmniejszanych proporcjonalnie w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy w okresie, za który są wypłacane, stosuje się zasadę uzupełnienia zgodnie z wcześniej podanymi zasadami dot. składników za okresy miesięczne. Jeżeli składniki te są zmniejszane z tytułu usprawiedliwionej nieobecności w pracy ale nie w sposób proporcjonalny, są one uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania.

Składniki wynagrodzenia, które nie są uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków

W podstawie wymiaru zasiłku przysługującego w czasie trwania ubezpieczenia nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo (wypłacanych) za okres pobierania zasiłku. Składniki te uwzględnia się jednak w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego za okres po ustaniu zatrudnienia.

W razie braku postanowień o zachowywaniu prawa do składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku uznaje się, że składnik wynagrodzenia nie przysługuje za okres pobierania zasiłku i powinien być przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru. Jeżeli jednak, mimo braku odpowiednich postanowień w przepisach płacowych lub umowach o pracę, pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypłacany za okres pobierania zasiłku, składnika tego nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku.

Jeżeli pracownikowi przyznano składnik wynagrodzenia tylko do określonego terminu (np. dodatek służbowy) przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego uwzględnia się ten składnik tylko za okres przypadający do tego terminu. Po upływie terminu, mimo nadal trwającej niezdolności do pracy, składnik ten wyłącza się z podstawy wymiaru zasiłku. Zasada ta ma zastosowanie m.in. do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowy o dzieło, z pracodawcą, z którym osoba wykonująca umowę pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Wynagrodzenie z tego tytułu uwzględniane jest w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego uwzględnia się wynagrodzenie z tytułu kolejnych umów trwających bez przerwy albo gdy przerwa między umowami przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo gdy umowy zawierane są na nakładające się okresy.

Minimalna i maksymalna podstawa wymiaru zasiłku

Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może być niższa od odpowiedniej do stażu pracy kwoty minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

Przerwy w pobieraniu zasiłku a podstawa wymiaru zasiłku

Podstawy  wymiaru zasiłku przysługującego u tego samego pracodawcy nie oblicza się na nowo, jeżeli w pobieraniu  wynagrodzenia za okres choroby i zasiłków nie było przerwy lub przerwa trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy między poszczególnymi okresami pobierania zasiłków nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy.

Dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

W przypadku gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia podstawę wymiaru zasiłku stanowi przychód za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.

Odrębna zasada ma zastosowanie do osób odbywających służbę zastępczą. Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu odbywającemu służbę zastępczą ustala się z uwzględnieniem miesięcznej kwoty świadczenia pieniężnego, określonej w przepisach o służbie zastępczej, w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przychód po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.

Pełnym miesiącem kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego dla tych ubezpieczonych jest miesiąc, w którym ubezpieczenie rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego uwzględniany jest przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek. Za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego uważa się także kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego tytułu, np. kolejne umowy zlecenia zawarte z tym samym zleceniodawcą, kolejne okresy prowadzenia działalności pozarolniczej, okresy prowadzenia działalności pozarolniczej i wykonywania współpracy).

Jeżeli niezdolność do pracy powstała w pierwszym kalendarzowym miesiącu ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych, dla których jest określona najniższa podstawa wymiaru składek, stanowi najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie.

Zasada ta dotyczy:

Dla ubezpieczonych, dla których nie została określona najniższa podstawa wymiaru składek, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego z tytułu niezdolności do pracy powstałej w pierwszym kalendarzowym miesiącu ubezpieczenia chorobowego, stanowi, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie:

Jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego, dla którego nie została określona najniższa podstawa wymiaru składek, powstała w pierwszym kalendarzowym miesiącu ubezpieczenia chorobowego, a u płatnika składek nie ma innych ubezpieczonych, których przychód powinien zostać przyjęty, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przychód osiągnięty przez ubezpieczonego.

Przedstawione zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dotyczą także ubezpieczonych, którzy stali się niezdolni do pracy w drugim miesiącu ubezpieczenia, gdy pierwszy miesiąc  ubezpieczenia jest niepełny.

Jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego niebędącego pracownikiem powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, tj. w pierwszym kalendarzowym miesiącu ubezpieczenia albo w drugim kalendarzowym miesiącu ubezpieczenia, jeżeli pierwszy miesiąc jest niepełnym kalendarzowym miesiącem ubezpieczenia oraz okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po okresie nie dłuższym niż  30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przychód ubezpieczonego podlega uzupełnieniu. W tym przypadku przyjmuje się przychód ubezpieczonego za pierwszy kalendarzowy miesiąc ubezpieczenia, po uzupełnieniu do pełnej miesięcznej kwoty, od której zostałaby opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe, gdyby ubezpieczony podlegał temu ubezpieczeniu przez pełny miesiąc kalendarzowy. Przychód podlega uzupełnieniu także za okres niezdolności do pracy przypadającej w pierwszym kalendarzowym miesiącu ubezpieczenia chorobowego, za który ubezpieczony ma prawo do zasiłku. Kwota uzupełnionego przychodu, która zostanie przyjęta jako podstawa wymiaru zasiłku nie może przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71%.

W przypadku, gdy w okresie, z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku, przychód ubezpieczonego uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy lub działalności w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego:

W podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego uwzględnia się przychód w faktycznej wysokości, bez uzupełniania.

Podstawy wymiaru zasiłku przysługującego nie oblicza się na nowo, jeżeli w pobieraniu i zasiłku nie było przerwy lub przerwa trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe.

Do góry

Wysokość zasiłku

Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego przysługuje natomiast w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek macierzyński za okresy wszystkich wymienionych wyżej urlopów przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru, a więc w wysokości "uśrednionej", ale pod warunkiem, że pracownica nie później niż w ciągu 14 dni po porodzie (albo po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza), złoży pisemny wniosek o udzielenie po urlopie macierzyńskim (albo urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego) dodatkowego urlopu macierzyńskiego (albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Ubezpieczonej uprawnionej do zasiłku w wysokości 80% podstawy wymiaru, która  rezygnuje z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części lub za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wypłaca się jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego (w wysokości 80%) do wysokości 100% za okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego jest wypłacane pod warunkiem niepobrania tego zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze przez ubezpieczonego ojca dziecka.

Jeżeli jednak  ubezpieczona pobierająca zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru,  zrezygnuje na rzecz ojca dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu dodatkowego w całości lub w części lub urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, ubezpieczonemu ojcu dziecka zasiłek macierzyński przysługuje również w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Termin 14 dni na złożenie wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego skutkujący ustaleniem zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiaru należy liczyć od następnego dnia odpowiednio po dniu:

  1. śmierci matki dziecka, 
  2. porzucenia dziecka przez matkę,
  3. wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji - jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała po porodzie, 
  4. porodu - jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała przed porodem.

Jeżeli ubezpieczony określi we wniosku, że występuje o wypłatę zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu  macierzyńskiego oraz w wysokości 60% podstawy wymiaru za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego, wysokość zasiłku należy ustalić zgodnie z dyspozycją ubezpieczonego. 

W związku z tym, że wysokość zasiłku macierzyńskiego (100% i 60%) jest dla ubezpieczonego mniej korzystna, płatnik zasiłku powinien poinformować o tym ubezpieczonego. Jeżeli ubezpieczony wystąpi o zmianę stawki procentowej zasiłku na 80% podstawy wymiaru, płatnik zasiłku ponownie ustali wysokość zasiłku, dokonując rozliczenia różnicy wypłaconego zasiłku macierzyńskiego z zasiłku należnego za bieżący okres.

Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do ubezpieczonych niebędących pracownikami, do osób pobierających zasiłek macierzyński za okres po ustaniu ubezpieczenia oraz osób pobierających zasiłek macierzyński w czasie urlopu wychowawczego.

Do góry

Niezbędne dokumenty

Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego są:

Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka za granicą

Dokumentem do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą jest:

Nie wymaga się od ubezpieczonych przetłumaczenia na język polski zaświadczeń lekarskich oraz aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w języku urzędowym tych państw.

Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego matce dziecka z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia niezbędne jest dodatkowo:

Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Dowodami stanowiącymi podstawę przyznania i wypłaty zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego przysługującego do dnia poprzedzającego poród w razie rozwiązania z pracownicą stosunku pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i niemożności zapewnienia innego zatrudnienia są:

Dokumenty wymagane przy skróceniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego

W przypadku skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną po skorzystaniu z zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie do przerwania wypłaty zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonej wymagane są:

Ojciec dziecka występując o zasiłek macierzyński w przypadku skrócenia przez matkę dziecka pobierania zasiłku macierzyńskiego, powinien przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie płatnika zasiłku o okresie, przez który matce dziecka przysługiwał oraz został wypłacony zasiłek macierzyński, zawierające także informację o stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał ubezpieczonej matce dziecka oraz imię, nazwisko i PESEL matki dziecka, a jeżeli nie nadano jej numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku, gdy matka dziecka przebywa w szpitalu
W celu przerwania wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonej matce dziecka za okres jej pobytu w szpitalu, po wykorzystaniu przez nią zasiłku macierzyńskiego w wymiarze co najmniej 8 tygodni po porodzie, wymagane jest:

Do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonemu ojcu dziecka za okres przerwy w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego z powodu pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu, po wykorzystaniu przez nią zasiłku macierzyńskiego w wymiarze co najmniej 8 tygodni po porodzie, wymagane są:

Datę wypisania ubezpieczonej matki dziecka ze szpitala dokumentuje się zaświadczeniem wystawionym przez szpital.

W celu podjęcia wypłaty zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonej matce dziecka za okres po wyjściu ze szpitala, ubezpieczona przedkłada zaświadczenie płatnika zasiłku o okresie zasiłku macierzyńskiego wypłaconego ubezpieczonemu ojcu dziecka zawierające imię, nazwisko i PESEL ojca dziecka, a jeżeli nie nadano mu numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w przypadku ubezpieczonej będącej pracownicą, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, dodatkowo - zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego.

Dokumenty wymagane do wypłaty w razie śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka

Ubezpieczony ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny, który występuje o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w razie śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka, przedkłada:

Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Dokumentem wymaganym do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego ubezpieczonemu - ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku, gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, jest prawomocne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez:

W przypadku gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym dokumentem wymaganym do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny jest orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.   

Do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku niezbędne są także inne dowody określone dla zasiłku macierzyńskiego za okresy odpowiadające poszczególnym rodzajom urlopów.

Podstawą przerwania wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonej - matce dziecka  w przypadku, gdy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji albo niepełnosprawnością w stopniu znacznym stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem są:

  1. prawomocne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez  lekarza orzecznika ZUS, komisję lekarską ZUS, lekarza rzeczoznawcę KRUS, komisję lekarską KRUS albo orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz,
  2. oświadczenie ubezpieczonej, od kiedy ubezpieczony ojciec dziecka będzie korzystał z uprawnień do zasiłku macierzyńskiego oraz, 
  3. zaświadczenie pracodawcy o dacie zaprzestania korzystania z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego  -  w przypadku ubezpieczonej będącej pracownicą, której zasiłek wypłaca ZUS. 

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego ubezpieczony - ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny przedkłada oryginał orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez  lekarza orzecznika ZUS, komisję lekarską ZUS, lekarza rzeczoznawcę KRUS, komisję lekarską KRUS albo orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, który na wniosek ubezpieczonego zwraca się, pozostawiając w aktach kserokopię potwierdzoną przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem. 

Dokumenty wymagane do wypłaty z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie

Dowodem do wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie za okres ustalony jako okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sadu o przysposobienie dziecka, zawierające także datę urodzenia dziecka oraz oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie.

Dowodem do wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej jest prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokument potwierdzający wiek dziecka.

Dokumentem do wypłaty zasiłku z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie może być także kopia zaświadczenia sądu opiekuńczego o wystąpieniu z wnioskiem o przysposobienie dziecka albo prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą, potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem.

W przypadku, gdy zasiłek macierzyński jest wypłacany przez ZUS, zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego nie jest wymagane, jeśli informacja o udzieleniu urlopu została zamieszczona w zaświadczeniu płatnika składek wystawionym na druku ZUS Z-3.

Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

W celu uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownica/pracownik niezbędne jest wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie takiego urlopu; we wniosku tym pracownica/pracownik wskazuje wymiar urlopu (w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności).

W przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami, dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres, jest pisemny wniosek złożony  przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku za ten okres, w którym ubezpieczona/ubezpieczony podaje okres korzystania z zasiłku macierzyńskiego (w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności).

Do wypłaty pracownicy/pracownikowi zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu przez ZUS, niezależnie od tego, który z rodziców dziecka występuje o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, niezbędne jest zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, o ile informacja o udzieleniu urlopu nie została zamieszczona w zaświadczeniu płatnika składek wystawionym na druku ZUS Z-3, oraz zaświadczenie o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej w czasie dodatkowego urlopu, jeśli praca jest wykonywana.

Jeżeli o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego występuje drugi z rodziców dziecka, który nie pobierał zasiłku macierzyńskiego za okres bezpośrednio poprzedzający okres wnioskowany (np. gdy o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego występuje ojciec dziecka po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za "podstawowy" okres przez matkę dziecka), wymagane są:

Dowodami do przyznania zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego  drugiemu z rodziców dziecka, który nie pobierał zasiłku macierzyńskiego za okres bezpośrednio poprzedzający okres wnioskowany (np. gdy o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego występuje ojciec dziecka po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za "podstawowy" okres przez matkę dziecka), są:

Dowodami stanowiącymi podstawę rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w całości lub w części w przypadku, o którym mowa w art. 1792 § 1 i art. 1824 § 2 Kodeksu pracy są:

Wyżej wymienione dowody stosuje się odpowiednio w przypadku rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego w części albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w części w przypadkach, o których mowa w art. 1794 i art. 1824 § 2 Kodeksu pracy.

Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego

Warunkiem przyznania pracownicy/pracownikowi prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, niezależnie od tego, który z rodziców dziecka występuje o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, jest wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie takiego urlopu; we wniosku tym pracownica/pracownik wskazuje wymiar urlopu (co najmniej 8 tygodni w wymiarze wielokrotności tygodnia). W przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami, dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi  urlopu rodzicielskiego jest pisemny wniosek złożony w tej sprawie przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku. We wniosku ubezpieczona/ubezpieczony podaje okres korzystania z zasiłku macierzyńskiego.

Do przyznania zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego zarówno pracownicy/pracownikowi, jak i ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem wymagane jest ponadto oświadczenie ubezpieczonego o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w okresie wskazanym we wniosku albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu w okresie objętym wnioskiem, zawierające także imię, nazwisko i PESEL drugiego z rodziców dziecka, a jeżeli nie nadano mu numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Do wypłaty przez ZUS pracownicy/pracownikowi zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, niezależnie od tego, który z rodziców dziecka występuje o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, niezbędne jest zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu rodzicielskiego, o ile informacja o udzieleniu urlopu nie została zamieszczona w zaświadczeniu płatnika składek wystawionym na druku ZUS Z-3 oraz zaświadczenie o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej w czasie tego urlopu, jeśli praca jest wykonywana, a także potwierdzona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem kopia oświadczenia dołączonego do wniosku pracownika o udzielenie urlopu rodzicielskiego.

W przypadku gdy o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego występuje ubezpieczony drugi z rodziców dziecka, który nie pobierał zasiłku macierzyńskiego za okres bezpośrednio poprzedzający okres wnioskowany (np. gdy o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego występuje ojciec dziecka po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy urlop macierzyński przez matkę dziecka), dokumentami niezbędnymi do wypłaty zasiłku są:

Dowodem stanowiącym podstawę rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w całości lub w części w przypadku, o którym mowa w art. 1793 § 1 i art. 1824 § 2 Kodeksu pracy, jest jej pisemny wniosek zawierający datę, od której rezygnuje z pobierania zasiłku macierzyńskiego, oraz:

Wyżej wymienione dowody stosuje się odpowiednio w przypadku rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka za część okresu ustalonego przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego w przypadku, o którym mowa w art. 1794 i art. 1824 § 2 Kodeksu pracy.

Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego

W celu uzyskania przez pracownika prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie tego urlopu.

Ubezpieczony niebędący pracownikiem  w celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego powinien złożyć wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za ten okres ustalony przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zawierający datę, od której ubezpieczony zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego - w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem.

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, wymagane są także:

Przy ustalaniu prawa i wypłacie zasiłku macierzyńskiego, na równi ze skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka, zagranicznym aktem urodzenia dziecka, zaświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sadu o przysposobienie dziecka, postanowieniem sądu o przysposobieniu dziecka, orzeczeniem sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy starosta a rodziną zastępczą, traktuje się także ich kopie potwierdzone przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem.

W każdym przypadku, gdy zasiłek macierzyński jest wypłacany przez ZUS wymagane jest ponadto:

Zaświadczenie płatnika składek nie jest wymagane w przypadku nieprzerwanych okresów pobierania przez ubezpieczonego zasiłku macierzyńskiego.


Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS