WYMAGANY OKRES POBIERANIA ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH

Świadczenie przedemerytalne przewidziane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. otrzyma wyłącznie osoba, która przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych. Okres ten jest potwierdzany przez powiatowy urząd pracy w odpowiednim zaświadczeniu lub decyzji.

Przy ustalaniu 180-dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych powiatowy urząd pracy uwzględni także:

  • okresy, za które zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługiwało,
  • okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, podjętego w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, podjętego w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych.