Wynagrodzenie minimalne

Przykład 1

Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury pan Jan wskazał zarobki uzyskane w 20 latach podlegania ubezpieczeniom społecznym, w tym - między innymi - wynagrodzenie osiągnięte w 1988 r. W roku tym pan Jan pracował w dwóch zakładach pracy. W pierwszym był zatrudniony od  1 stycznia do 31 maja 1988 r. i za ten okres przedłożył zaświadczenie o wysokości zarobków (formularz ZUS Rp-7), z którego wynika, iż uzyskał wynagrodzenie w kwocie 241 400 zł. W czerwcu 1988 r. nie pracował, a następnie był zatrudniony na umowie o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy) w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 1988 r. Pan Jan bezspornie udowodnił okres tego zatrudnienia, nie posiada natomiast dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego wynagrodzenia. Do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia przyjmiemy minimalne wynagrodzenie obowiązujące w tym okresie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1988 r. wynagrodzenie to obowiązywało w kwocie 9 000 zł miesięcznie. A zatem za okres od lipca do grudnia (6 miesięcy) przyjmiemy minimalne wynagrodzenie w kwocie 54 000 zł.

Ustalając wynagrodzenie, jakie za ten rok zostanie przyjęte do ustalenia podstawy wymiaru, uwzględnimy:

  • za okres od 1 stycznia do 31 maja 1988 r. - 241400 zł,

  • za czerwiec 1988 r. - 0 zł,

  • za okres od 1 lipca do 31 grudnia 1988 r. - 54000 zł,

a więc łącznie - 295 400 zł.

Jeżeli w jakimś roku, z którego przyjeliśmy zarobki do obliczenia podstawy wymiaru emerytury lub renty, uzyskałeś wynagrodzenie niższe od minimalnego, to nie możemy zastąpić tego wynagrodzenia wynagrodzeniem minimalnym.

Przykład 2

Do ustalenia podstawy wymiaru pan Karol wskazuje - między innymi - zarobki uzyskane w 1978 r. Pracował wówczas u pracodawcy, z którym umowę o pracę zawarł 1 stycznia 1976 r., a rozwiązał w 1988 r. Przez cały ten okres pracował w pełnym wymiarze czasu pracy.  Z wpisu w legitymacji ubezpieczeniowej wynika, że w 1978 r. uzyskał wynagrodzenie w kwocie 16 000 zł, a więc niższe nawet od minimalnego wynagrodzenia. Nie przyjmiemy za ten rok wynagrodzenia minimalnego, bowiem z analizy dokumentów wynika, że pan Karol przez okres 9 miesięcy korzystał z urlopu bezpłatnego.

Jeżeli do obliczenia podstawy wymiaru  emerytury lub renty możemy przyjąć wynagrodzenie minimalne z różnych okresów, to przy ustalaniu tej podstawy wybierzemy wynagrodzenia za  okres najkorzystniejszy dla Ciebie.

Przykład 3

Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury pan Witold wskazał wynagrodzenie z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Udokumentował zarobki uzyskane w 18 latach kalendarzowych, natomiast za pięć lat (1978 - 1982), w których wykonywał zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, nie posiada wymaganej dokumentacji dotyczącej zarobków. W celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury, musimy uzupełnić 18 lat, za które pan Witold przedłożył wykaz zarobków - dwoma latami, za które przyjmiemy minimalne wynagrodzenie. Dokonując tego wyboru nie kierujemy się nominalną wysokością minimalnego wynagrodzenia, lecz badamy jego relację do przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (tzw. wskaźnik wysokości wynagrodzenia).

Wskaźnik ten w latach 1978 - 1982 wynosił:

 

Rok

Wynagrodzenie minimalne (w zł)

Wynagrodzenie przeciętne (w zł)

Wskaźnik (w %)

Wskaźnik w latach 1978 - 1982

1978

18400

58644

31,38

1979

20800

63924

32,54

1980

24000

72480

33,11

1981

28800

92268

31,21

1982

48000

139572

34,39

 

Najkorzystniejszy był wskaźnik za lata 1980 i 1982. Zatem przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury uwzględnimy minimalne wynagrodzenie uzyskane w tych latach kalendarzowych.

Obowiązujące kwoty minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie obowiązujące do 31 marca 1956 r. wynosi 364 zł. Minimalne wynagrodzenie w latach 1956-2018 przedstawia poniższa tabela:

Obowiązujące  od:

Kwota (w zł)

Minimalne wynagrodzenie w latach 1956-2017

od 1 kwietnia 1956 r.

500 

od 1 lipca 1959 r.

600

od 1 sierpnia 1961 r.

700

od 1 kwietnia 1963 r.

750 

od 1 sierpnia 1966 r.

850

od 1 grudnia 1970 r.

1 000

od 1 sierpnia 1974 r.

1 200

od 1 maja 1977 r.

1 400

od 1 maja 1978 r.

1 600

od 1 maja 1979 r.

1 800

od 1 stycznia 1980 r.

2 000

od 1 stycznia 1981 r.

2 400

od 1 stycznia 1982 r.

3 300

od 1 września 1982 r.

5 400

od 1 stycznia 1987 r.

7 000

od 1 stycznia 1988 r.

9 000

od 1 stycznia 1989 r.

17 800

od 1 lipca 1989 r.

22 100

od 1 października 1989 r.

38 000

od 1 stycznia 1990 r.

120 000

od 1 września 1990 r.

368 000

od 1 października 1990 r.

440 000

od 1 stycznia 1991 r.

550 000

od 1 kwietnia 1991 r.

605 000

od 1 lipca 1991 r.

632 000

od 1 października 1991 r.

652 000

od 1 grudnia 1991 r.

700 000

od 1 stycznia 1992 r.

875 000

od 1 maja 1992 r.

1 000 000

od 1 sierpnia 1992 r.

1 200 000

od 1 września 1992 r.

1 300 000

od 1 października 1992 r.

1 350 000

od 1 stycznia 1993 r.

1 500 000

od 1 lipca 1993 r.

1 650 000

od 1 października 1993 r.

1 750 000

od 1 stycznia 1994 r.

1 950 000

od 1 kwietnia 1994 r.

2 050 000

od 1 lipca 1994 r.

2 200 000

od 1 października 1994 r.

2 400 000

od 1 stycznia 1995 r.

260

od 1 kwietnia 1995 r.

280

od 1 lipca 1995 r.

295

od 1 października 1995 r.

305

od 1 stycznia 1996 r.

325

od 1 kwietnia 1996 r.

350

od 1 lipca 1996 r.

370

od 1 stycznia 1997 r.

391

od 1 lutego 1997 r.

406

od 1 lipca 1997 r.

450

od 1 lutego 1998 r.

500

od 1 stycznia 1999 r.

650

od 1 listopada 1999 r.

670

od 1 marca 2000 r.

700

od 1 stycznia 2001 r.

760

od 1 stycznia 2003 r.

800

od 1 stycznia 2004 r.

824

od 1 stycznia 2005 r.

849

od 1 stycznia 2006 r.

899,10

od 1 stycznia 2007 r.

936

od 1 stycznia 2008 r.

1 126

od 1 stycznia 2009 r.

1 276

od 1 stycznia 2010 r.

1 317

 od 1 stycznia 2011 r.

1 386

od 1 stycznia 2012 r.

1 500

 od 1 stycznia 2013 r. 

1 600

od 1 stycznia 2014 r.

1 680

 od 1 stycznia 2015 r.

1 750

od 1 stycznia 2016 r.

1 850

od 1 stycznia 2017 r.

2 000
od 1 stycznia 2018 r. 2 100