WYNAGRODZENIE ZASTĘPCZE

Jeżeli do obliczenia podstawy wymiaru pracownik wskaże okres przypadający przed 1 stycznia 1991 r., a w okresie tym pracownik był zatrudniony za granicą, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się za okresy tego zatrudnienia kwoty wynagrodzenia przysługującego w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę.

Jeżeli do obliczenia podstawy wymiaru pracownik wskaże okres przypadający przed 1 stycznia 1991 r., a w okresie tym pracownik był zatrudniony w b. NRD, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się za okresy tego zatrudnienia:

  • kwoty wynagrodzenia przysługującego w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę albo
  • kwoty wynagrodzenia przysługującego w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim pracownik był zatrudniony w b. NRD.

O wysokości wynagrodzenia zastępczego powinny decydować identyczne albo podobne kwalifikacje, staż pracy i wysokość wynagrodzenia pracownika w czasie przypadającym przed jego wyjazdem za granicę, porównywalność stanowiska, grupy zaszeregowania w systemie płacowym danego zakładu, zakres wykonywanych czynności i obowiązków. W pierwszej kolejności powinny być  brane pod uwagę osoby zatrudnione na takim samym stanowisku, a jeśli takiego stanowiska nie ma - zatrudnione na podobnym stanowisku.

Ponadto w § 10 wymienionego rozporządzenia nie wskazano, że wynagrodzenie to ma być obliczone także zgodnie z wymiarem czasu pracy wykonywanej w kraju przed wyjazdem za granicę. Jeżeli zatem zainteresowany za granicą wykonywał pracę w wymiarze wyższym niż w kraju przed wyjazdem za granicę, do obliczenia podstawy wymiaru za okresy pracy za granicą przyjmuje się wynagrodzenie zastępcze, uwzględniając wymiar czasu pracy za granicą.

 

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych