Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia i zasiłki przedemerytalne ustalone w różnych wysokościach. Wynika to z faktu, że zasady ustalania wysokości świadczeń i zasiłków przedemerytalnych określone przepisami ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu są odmienne od zasad wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Przykładowo, wysokość zasiłków przedemerytalnych, których wypłatę ZUS przejął od 1 sierpnia 2004 r., ustalona była - w zależności od tytułu przyznania zasiłku - jako 120 lub 160% zasiłku dla bezrobotnych; wysokość świadczeń przedemerytalnych po dniu 31 grudnia 2001 r. ustalana była jako 80% kwoty emerytury, którą ZUS obliczył dla potrzeb obliczenia świadczenia przedemerytalnego, przy czym wysokość ta nie mogła być wyższa niż 200% zasiłku dla bezrobotnych i niższa niż 120% tego zasiłku.

Wysokość świadczeń przedemerytalnych przyznawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalana została w ryczałtowej kwocie wynoszącej 670 zł. Wysokość ta zmieniała się w ramach kolejnych waloryzacji świadczeń.

Od 1 marca 2015 r. - mocą art. 5 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z z 2014 r. poz. 1682), wysokość świadczenia przedemerytalnego została ustalona na kwotę 1027,39 zł miesięcznie.

W wyniku waloryzacji – od 1 marca 2016 r. wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 1029,86 zł. 

W odmienny sposób ustalana jest wysokość świadczenia przedemerytalnego przyznawanego osobie, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to jest przyznawane w ostatnio ustalonej wysokości renty, nie wyższej jednak niż kwota ryczałtowa.

Przykład

Osoba uprawniona do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, prawo do tej renty utraciła 1 lutego 2016 r. Renta przysługiwała w kwocie 902,10  zł. Zainteresowana spełniła wszystkie warunki wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego, a wniosek o to świadczenie zgłosiła we wrześniu 2016 r. Od 1 września 2016 r. ZUS przyznał jej świadczenie przedemerytalne w wysokości ostatnio pobieranej renty, tj. 902,10 zł.

Przykład

W maju 2016 r. z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne wystąpił mężczyzna, który w 2015 r. utracił prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta ta przysługiwała w kwocie 1 345,89 zł. Mężczyzna spełnił wszystkie warunki wymagane do uzyskania świadczenia. ZUS przyznał je od 12 maja 2016 r. w wysokości 1029,86 zł.

Jeżeli prawo do świadczenia przedemerytalnego powstało od innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca, a więc np. 5, 8 czy też 11 maja - wysokość świadczenia należnego za ten miesiąc - ustala się dzieląc jego kwotę przez liczbę dni w miesiącu kalendarzowym, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które przysługuje świadczenie.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. zawiera regulację gwarantującą wypłatę świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego w wysokości nie niższej niż  - od 1 marca 2015 r. - 513,70 zł. Gwarancja wypłacania świadczenia i zasiłku w tej kwocie dotyczy osób, które osiągają przychód skutkujący zmniejszeniem ich wysokości.

Gwarantowana kwota świadczenia (zasiłku) we wskazanej wyżej wysokości podlega podwyższeniu w ramach waloryzacji świadczeń, począwszy od najbliższego terminu waloryzacji. Od 1 marca 2016 r. kwota ta wynosi 514,93 zł

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych