Zasiłek chorobowy

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

Z-3

Zaświadczenie Z-3

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące pracowników);
aktualizacja formularza: 20 grudnia 2017 r.

EZZ

Wniosek EZZ

Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą

Z-3a

Zaświadczenie Z-3a

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych);
aktualizacja formularza: 20 grudnia 2017 r.

ZUS Z-3b

Zaświadczenie ZUS Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)

ZAS_53

Wniosek ZAS-53

Wniosek o zasiłek chorobowy

ZUS Z-10

Oświadczenie ZUS Z-10

Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne

ZAS-7

Wniosek ZAS-7

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową

ZAS-66

Wniosek ZAS-66

Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, do którego wypłaty zobowiązany jest płatnik składek

ZPW

Wniosek ZPW

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku

ZAS-12

Zaświadczenie ZAS-12

Zaświadczenie płatnika składek o dacie dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA przez ubezpieczonego oraz o trwaniu ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego