Zasiłek opiekuńczy

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

Z-15B

Wniosek Z-15B

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

Z-15A

Wniosek Z-15A

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

Z-3

Zaświadczenie Z-3

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące pracowników);
aktualizacja formularza: 20 grudnia 2017 r.

EZZ

Wniosek EZZ

Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą

Z-3a

Zaświadczenie Z-3a

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych);
aktualizacja formularza: 20 grudnia 2017 r.

ZUS Z-3b

Zaświadczenie ZUS Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)

ZAS-36

Oświadczenie ZAS-36

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat

ZAS-38

Zaświadczenie ZAS-38

Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat z powodu choroby, porodu lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem

ZAS-66

Wniosek ZAS-66

Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, do którego wypłaty zobowiązany jest płatnik składek

ZAS-12

Zaświadczenie ZAS-12

Zaświadczenie płatnika składek o dacie dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA przez ubezpieczonego oraz o trwaniu ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego