ZAROBKI Z 20 LAT KALENDARZOWYCH

Na wniosek ubezpieczonego (art. 15 ust. 6 ustawy emerytalnej) ZUS ustali podstawę wymiaru emerytury lub renty z uwzględnieniem zarobków uzyskanych w okresie 20 lat kalendarzowych, dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. Nie ma  żadnych ograniczeń czasowych, z których mogą być wskazane te lata. Wnioskodawca nie musi też wskazywać lat kolejnych. Przy wyborze tych lat istotna jest relacja zarobków uzyskanych w danym roku kalendarzowym do przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego dla tego roku.

Przykład

Pracownikowi, wnioskującemu o ustalenie podstawy wymiaru emerytury z 20 dowolnie wybranych lat kalendarzowych, w których podlegał ubezpieczeniom  społecznym - po wskazaniu wynagrodzenia z 19 lat, pozostały do wyboru   zarobki  z  roku 1980  lub 1991.  W 1980 r. zarobił 176 242 zł, a  w roku  1991 - 22 365 000 zł. Nominalnie zarobki uzyskane w 1991 r. są znacznie wyższe. Korzystniejsze jednak okazuje się wskazanie zarobków z roku 1980.  Stanowią one bowiem 243,16 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego dla tego roku (72 480 zł), podczas gdy zarobki uzyskane w roku 1991 stanowią tylko 105,30 % tego wynagrodzenia (w 1991 przeciętne wynagrodzenie wynosiło 21 240 000 zł).

W przypadku ustalania zarobków z 20 lat kalendarzowych, ZUS nie przyjmie zarobków zerowych za lata, w których wnioskodawca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Oznacza to, że do ustalenia podstawy wymiaru w tym wariancie, wnioskodawca nie może wskazać roku, w którym nie podlegał ubezpieczeniom społecznym.

Jeżeli osoba ubiegająca się o emeryturę lub rentę wykaże, że w  roku kalendarzowym, który - jako jeden z dwudziestu - wskazuje do ustalenia podstawy wymiaru podlegała obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, to w przypadku, gdy nie jest w stanie przedłożyć zarobków uzyskanych w tym roku, ZUS - za okresy, w których było wykonywane zatrudnienie w ramach stosunku pracy przyjmie wynagrodzenie minimalne, a za pozostałe okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu - zarobki  w wysokości zerowej.

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych