ZMNIEJSZANIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW PRZEDEMERYTALNYCH

Zasady zmniejszania wysokości świadczeń i zasiłków przedemerytalnych wskazane są w art. 5 ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r.

Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, nie przekracza jednak granicznej kwoty przychodu, następuje zmniejszenie wysokości świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.
 

Przykład

Osoba uprawniona do  świadczenia przedemerytalnego osiąga przychód w wysokości 980 zł miesięcznie. Przychód ten jest zatem wyższy od dopuszczalnej kwoty przychodu (975,00 zł), a zatem świadczenie podlega zmniejszeniu.

Kwota zmniejszenia świadczenia jest równa kwocie, o jaką przychód uzyskiwany przez osobę uprawnioną przekracza dopuszczalną kwotę przychodu.

Przykład

Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego, w wysokości wynoszącej od 1 marca 2016 r. 1029,86 zł, jeszcze w 2015 r. powiadomiła organ rentowy o osiąganiu wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w wysokości 1 100 zł miesięcznie. Nie poinformowała Oddziału ZUS o zmianie wysokości osiąganych zarobków, a zatem - począwszy od dnia 1 marca 2016 r. - świadczenie nadal podlega zmniejszeniu. Osiągany przychód przekracza bowiem dopuszczalną kwotę przychodu, nie jest jednak wyższy niż kwota graniczna. Uzyskiwany przychód uzasadnia zatem zmniejszenie świadczenia. Kwota przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu wynosi 125,00 zł (1 100 zł - 975,00 zł). Świadczenie przedemerytalne - po pomniejszeniu o kwotę przekroczenia przychodu - wypłacana jest w wysokości 904,86 zł.

Niezależnie od kwoty przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu, świadczenie wypłaca się w gwarantowanej wysokości, od 1 marca 2016 r. wynoszącej 514,93 zł.

Przykład

Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego osiąga przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w wysokości 2 000 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia to 1029,86 zł. Uzyskiwany przychód przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, nie jest jednak wyższy od granicznej kwoty przychodu. Świadczenie podlega zatem zmniejszeniu. Kwota przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu wynosi 1 025,00 zł (2 000 zł - 975,00 zł). ZUS wypłaca świadczenie w gwarantowanej kwocie, tj. - od 1 marca 2016 r. - 514,93 zł.

 

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych