ZMNIEJSZENIE EMERYTURY LUB RENTY

Jeżeli z zawiadomienia nadesłanego przez emeryta lub rencistę wynika, że jego zamiarem jest osiągnie przychodu przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższego jednak niż 130% tego wynagrodzenia, Oddział ZUS wyda decyzję o zmniejszeniu wysokości świadczenia.

W decyzji tej ZUS ustala, że zmniejszenie emerytury lub renty następuje od miesiąca, w którym została wydana ta decyzja (albo od miesiąca następnego, jeśli nie było możliwe wprowadzenie zmniejszenia w miesiącu wydania decyzji) i określa kwotę, o jaką emerytura lub renta podlega zmniejszeniu.

Przykład:
W dniu 19 lipca 2015 r. wpłynęło do oddziału ZUS oświadczenie emeryta o podjęciu zatrudnienia i zamiarze osiągania przychodu w wysokości powodującej zmniejszenie emerytury. Emerytura za lipiec została wypłacona 10 lipca. W decyzji o zmniejszeniu świadczenia oddział ZUS ustali, że emerytura w zmniejszonej wysokości wypłacana jest od sierpnia 2015 r. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku.

W przypadku, gdy emeryt lub rencista zawiadomi organ rentowy o podjęciu zatrudnienia i osiąganiu przychodu powodującego zmniejszenie świadczenia za okres wsteczny, ZUS wyda decyzję o zmniejszeniu świadczenia od miesiąca wydania decyzji albo od następnego miesiąca (od możliwie najbliższego terminu płatności przewidzianego dla tego świadczenia). W trakcie roku kalendarzowego nie dokonuje się bowiem rozliczenia świadczeń. 

Przykład:
W marcu 2015 r. wpłynęło do oddziału ZUS zawiadomienie o podjęciu przez rencistę od 1 lutego 2015 r. zatrudnienia i osiąganiu przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a więc w wysokości powodującej zmniejszenie wysokości renty. W marcu 2015 r. oddział ZUS wydał decyzję o zmniejszeniu renty od 1 kwietnia 2015 r. Ostateczne rozliczenie świadczenia nastąpi w 2016 r. 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych