ZMNIEJSZENIE WIELOOSOBOWEJ RENTY RODZINNEJ

W przypadku gdy jedna (lub kilka) z osób uprawnionych do renty rodzinnej osiąga przychód w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia - zmniejszeniu podlega przysługująca jej część renty.

Kwotę tego zmniejszenia stanowi różnica między kwotą uzyskanego przychodu a dopuszczalną kwotą przychodu (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Kwota zmniejszenia nie może być jednak wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, ustalona proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób, a więc np.: 1/2 z kwoty maksymalnego zmniejszenia w przypadku dwóch uprawnionych osób, z których jedna osiąga przychód lub 1/4 z tej w przypadku czterech osób uprawnionych, z których jedna osiąga przychód.

Przykład:
Do renty rodzinnej uprawniona jest wdowa, 19-letnie dziecko uczące się w szkole ponadpodstawowej oraz 22-letnie dziecko, studiujące w systemie studiów zaocznych. Łączna wysokość renty rodzinnej wynosi 983,22 zł, a więc na każdego uprawnionego przypada część renty w kwocie 327,74 zł. Od 7 stycznia 2016 r. wdowa jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i osiąga przychód w wysokości 3 600,89 zł, a więc w kwocie powodującej zmniejszenie świadczenia. W decyzji o zmniejszeniu renty rodzinnej oddział ZUS stwierdza, że zmniejszeniu podlega część renty przysługująca wdowie. Kwota tego zmniejszenia równa jest 1/3 kwoty maksymalnego zmniejszenia przewidzianego dla renty rodzinnej.

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych