Ścieżka nawigacji

Wszystkie Inne Ogłoszenia

Konkurs ofert na pełnienie funkcji lekarza konsultanta Zakładu w Krakowie

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu składającego w terminie do 31.10.2022 r. do godz. 14:00 z dopiskiem: OFERTA-KONSULTANT-NIE OTWIERAĆ w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ul. Pędzichów 27, pok. 108.