Polityka redakcji czasopisma „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”

§ 1

ZASADY OGÓLNE

 1. Wydawcą czasopisma „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”, zwanego dalej czasopismem, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zwany dalej wydawcą.
 2. W skład redakcji czasopisma, zwanej dalej redakcją, wchodzą:
  1. redaktor naczelny, który jest przedstawicielem zewnętrznej instytucji naukowo-badawczej;
  2. sekretarz redakcji – zatrudniony w Gabinecie Prezesa ZUS;
  3. redaktor językowy – zatrudniony w Gabinecie Prezesa ZUS;
  4. pracownik administracyjny odpowiedzialny m.in. za obsługę umów, przygotowanie rozdzielników, indeksowanie informacji o czasopiśmie w bazach danych oraz techniczne wsparcie redakcji – zatrudniony w Gabinecie Prezesa ZUS.
 3. Jeżeli Autor prezentuje w artykule wyniki badań empirycznych, powinien wskazać link do właściwego repozytorium. Redakcja nie przechowuje baz danych, do których Autorzy odwołują się w swoich opracowaniach.
 4. Skład artykułów i kolejnych numerów czasopisma oraz dystrybucja jego papierowej wersji odbywa się we współpracy z Biurem Poligrafii w Centrali ZUS.
 5. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące ubezpieczeń społecznych
  z zakresu m.in. prawa (law), ekonomii (economics and econometrics), polityki społecznej (political sciences and international relations), zarządzania (general business and accounting), psychologii społecznej (social psychology), komunikacji społecznej (communication, social sciences), socjologii (general social sciences) oraz finansów (finance) prezentujące poglądy doktryny naukowej i praktyków. Dopuszczalne są polska i angielska wersja językowa artykułów.
 6. Artykuły publikowane na łamach czasopisma wyrażają poglądy autorów i są niezależne od instytucji wydawcy.
 7. Warunkiem publikacji artykułu naukowego na łamach czasopisma jest uzyskanie dwóch niezależnych pozytywnych recenzji sporządzonych przez osoby afiliowane w różnych instytucjach, a redakcja z najwyższą starannością dba o nieujawnienie tożsamości autora i recenzentów w toku recenzji.
 8. W każdym numerze czasopisma publikowanych jest od 5 do 8 recenzowanych artykułów naukowych.
 9. Redakcja czasopisma stoi na straży interesu autorów, rzetelności naukowej oraz wolności prowadzenia badań. Podejmuje też działania służące dostarczeniu treści interdyscyplinarnych, będących głosem przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, promujących różnorodność w postrzeganiu ubezpieczeń społecznych. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo, orientacja seksualna, poglądy polityczne autorów w żaden sposób nie przekładają się na ocenę artykułów oraz dobór recenzentów. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem poprawności merytorycznej i rzetelności naukowej.
 10. Redakcja dochowuje wszelkich starań w zakresie przestrzegania międzynarodowych standardów etyki wydawniczej (opartych na zaleceniach Elsevier oraz wytycznych COPE, The Committee on Publication Ethics).
 11. Charakter działalności czasopisma jest niekomercyjny. Służy wymianie poglądów, wspieraniu rozwoju badań i nauki w obszarze ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania ryzykiem społecznym, a także popularyzacji wiedzy w tym zakresie.
 12. Czasopismo posiada stronę internetową, na której zawarte są w polskiej i angielskiej wersji językowej, na bieżąco aktualizowane, informacje o polityce i działalności czasopisma, w tym dotyczące etycznych zasad publikowania artykułów, numery ISSN oraz ORCID, informacje o Radzie Programowej czasopisma, skład osobowy redakcji, wskazówki dla autorów, procedura recenzowania artykułów, arkusz recenzyjny, lista recenzentów w danym roku kalendarzowym. Wszystkie numery i artykuły od numeru 3/2015, czyli od momentu przyjęcia przez czasopismo naukowej formuły, są publikowane na stronie internetowej czasopisma w trybie otwartego i bezpłatnego dostępu.

§ 2

PUBLIKACJA ARTYKUŁU

 1. Proces weryfikacji nadsyłanych do redakcji artykułów składa się z trzech etapów:
  1. wstępnej oceny redakcji;
  2. zewnętrznych recenzji;
  3. redakcji językowej i korekty składu.
 2. Autor powinien wraz z tekstem przesłać oświadczenie (w formie pisemnej lub elektronicznej) o przekazaniu Zakładowi prawa do publikacji artykułu (również w formie pisemnej lub elektronicznej). Z powodu braku takiego oświadczenia redakcja nie podejmie dalszych czynności związanych z publikacją artykułu.
 3. Po przesłaniu artykułu, rozumianego jako ostateczna wersja przesłanego materiału, redakcja weryfikuje tekst w następującym zakresie:
  1. formatu pliku - niezbędne jest nadesłanie tekstu w formacie doc;
  2. informacji o autorze/autorach (imię, nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, afiliacja, adres e-mail, nr ORCID);
  3. informacji o procentowym wkładzie poszczególnych autorów w powstanie tekstu – jeżeli dotyczy;
  4. informacji o źródle finansowania badań i prac nad artykułem oraz informacji o ewentualnym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów – jeżeli dotyczy;
  5. poprawności tytułu i jego spójności z treścią artykułu – tytuł powinien występować również w angielskiej wersji językowej;
  6. streszczenia i słów kluczowych – w polskiej i angielskiej wersji językowej;
  7. struktury, która powinna obejmować wstęp, poszczególne fragmenty wyróżnione śródtytułami oraz podsumowanie;
  8. objętości, która powinna znajdować się w przedziale 35-45 tysięcy znaków ze spacjami (wyłączenia od tej reguły muszą zostać uzasadnione przez autora i uzgodnione z redakcją);
  9. przygotowania przypisów, rysunków, tablic, wzorów i wykazu źródeł – zasady te zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej czasopisma;
  10. poprawności językowej;
  11. podobieństwa do treści publikowanych w Internecie poprzez analizę w programie antyplagiatowym, przy czym podstawą żądania wyjaśnienia od autora lub odrzucenia tekstu będą następujące wyniki:
   1. 50% wyrazów odnalezionych w ramach 5-wyrazowych fraz bez Bazy Aktów Prawnych;
   2. 5% wyrazów odnalezionych w ramach 25-wyrazowych fraz bez Bazy Aktów Prawnych;
   3. na życzenia autora udostępniany jest raport z analizy artykułu pod kątem występowania plagiatu;
  12. merytorycznym:
   1. zgodności z profilem tematycznym czasopisma;
   2. opisu celu;
   3. hipotezy i jej weryfikacji;
   4. informacji o metodzie przyjętej do analizy;
   5. informacji o dotychczasowej luce w badaniach na temat omawianego problemu;
   6. prezentacji pytań badawczych i odpowiedzi na nie.
 4. W ciągu 5 dni roboczych od daty nadesłania tekstu redakcja udostępnia autorowi informację zwrotną o odrzuceniu tekstu wraz z podaniem przyczyn albo o przekazaniu artykułu do recenzji zewnętrznej.
 5. Po wstępnym przyjęciu artykułu przez redakcję, tekst jest niezwłocznie przekazywany do recenzji. Redakcja wysyła zapytanie do dwóch ekspertów/naukowców afiliowanych w niezależnych instytucjach. Recenzenci reprezentują dyscyplinę nauki związaną z tematyką artykułu.
 6. W przypadku braku odpowiedzi ze strony recenzenta w ciągu 7 dni od daty wysłania zapytania, redakcja wybiera nowego recenzenta i przesyła zapytanie.
 7. Redakcja przed przekazaniem tekstu do recenzji dba o całkowitą anonimowość pliku:
  1. usuwa wszelkie informacje o autorze, a także informacje, które stwarzają ryzyko rozpoznania tożsamości autora przez recenzenta;
  2. przeprowadza inspekcję dokumentu pod kątem ukrytych metadanych oraz informacji osobistych zapisanych z dokumentem.
 8. Termin na przygotowanie recenzji wynosi 3 tygodnie od daty wyrażenia zgody na recenzję.
 9. Recenzja przygotowywana jest na opracowanym przez redakcję arkuszu recenzyjnym, który jest opublikowany na stronie internetowej czasopisma.
 10. Recenzent wyraża opinię dotyczącą publikacji artykułu. Czterostopniowa ocena tekstu jest wskazana w arkuszu recenzyjnym i obejmuje następujące możliwości:
  1. akceptację artykułu bez uwag – artykuł zostanie opublikowany, a wskazówki i uwagi są pozostawione autorowi do ewentualnego wykorzystania w trakcie przygotowania ostatecznej wersji tekstu;
  2. odesłanie artykułu do autora w celu poprawy określonych obszarów przed podjęciem ostatecznej decyzji – artykuł zostanie opublikowany, ale redakcja ma egzekwuje od autora sugerowane przez recenzenta zmiany i korekty, jeżeli się z nimi zgadza, albo uzna uzasadnienie autora za właściwe;
  3. odrzucenie tekstu ze wskazaniem obszarów, które wymagają poprawy przed ponownym skierowaniem tekstu do recenzji – artykuł nie zostanie opublikowany, ale istnieje możliwość jego ponownej recenzji po naniesieniu wskazanych zmian i korekt;
  4. odrzucenie tekstu z uwagi na niską jakość artykułu (np. brak nowatorstwa, poważne błędy merytoryczne itp.) – artykuł nie zostanie opublikowany i nie będzie przekazywany do ponownej recenzji.
 11. Wypełniony arkusz recenzyjny po usunięciu danych o recenzencie, a także po przeprowadzeniu inspekcji dokumentu pod kątem ukrytych metadanych oraz informacji osobistych zapisanych z dokumentem i usunięciu tych danych redakcja niezwłocznie udostępnia autorowi.
 12. W przypadku uzyskania dwóch recenzji dopuszczających artykuł do publikacji autor powinien w ciągu tygodnia od daty ich otrzymania nanieść niezbędne merytoryczne poprawki.
 13. W przypadku uzyskania jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji, autor ma możliwość:
  1. zwrócić się do redakcji z prośbą o przekazanie tekstu do trzeciej, rozstrzygającej recenzji;
  2. w ciągu 2 tygodni nanieść zmiany w artykule, który zostanie przekazany do ponownej recenzji przez recenzenta, który odrzucił artykuł.
 14. Uzyskanie dwóch negatywnych recenzji (wariant c lub d opisany w pkt 9) skutkuje odrzuceniem tekstu przez redakcję, która o swojej decyzji niezwłocznie powiadamia autora.
 15. Po przesłaniu przez autora wersji artykułu uwzględniającej uwagi recenzentów – jeżeli taka sytuacja w danym przypadku występuje – redakcja jest zobowiązana w ciągu 21 dni roboczych zaproponować korektę językową.
 16. Po otrzymaniu propozycji korekty językowej autor powinien w ciągu 14 dni roboczych uzgodnić ostateczne brzmienie tekstu przed jego przekazaniem do składu.
 17. Po uzgodnieniu ostatecznego brzmienia tekstu redakcja jest zobowiązana w ciągu 21 dni roboczych opublikować złożony artykuł na stronie. Każdy artykuł recenzowany zawiera informację o dacie jego nadesłania przez autora i ostatecznej akceptacji tekstu przez redakcję.
 18. Terminy, o których mowa w punktach 7, 11 i 15, mogą być wydłużone po uzgodnieniu z redakcją, ale maksymalny czas trwania prac nad jednym artykułem od momentu nadesłania jego tekstu do daty publikacji nie może przekraczać 90 dni roboczych.
 19. Artykuł, który uzyska dwie pozytywne recenzje, zostanie opublikowany na stronie internetowej czasopisma w terminie, o którym mowa w pkt 17.
 20. W przypadkach niejasnych i budzących wątpliwości o publikacji artykułu ostateczną decyzję podejmuje redakcja, o czym niezwłocznie informuje autora.
 21. Kontakt między redakcją, autorami i recenzentami odbywa się na drodze mailowej lub za pośrednictwem portalu redakcyjnego.

§ 3

PUBLIKACJA NUMERU

 1. Czasopismo ukazuje się kwartalnie, a kolejne numery są publikowane na stronie internetowej redakcji oraz zlecane do druku nie później niż:
  1. numer pierwszy – do końca kwietnia danego roku;
  2. numer drugi – do końca lipca danego roku;
  3. numer trzeci – do końca października danego roku,
  4. numer czwarty – do końca stycznia następnego roku.
 2. Redakcja czasopisma dwa razy do roku po uzgodnieniu z Radą Programową może zwrócić się do przedstawicieli świata nauki z propozycją przygotowania artykułów w określonym obszarze tematycznym. Zaproszenie do nadsyłania artykułów o oczekiwanym profilu tematycznym jest również opublikowane na stronie czasopisma.

§ 4

ETYKA PUBLIKACJI

 1. Autorzy nadsyłają redakcji prace oryginalne prezentujące obiektywne rozważania i analizy na ściśle określony temat. Artykuł poddawany jest procesowi recenzji. Prezentowane dane powinny być dokładne, szczegółowe i weryfikowalne. Fałszerstwo i świadome nieprecyzyjne ujmowanie poruszanych zagadnień nie będą akceptowane przez redakcję.
 2. Autorzy przedstawiają prace całkowicie oryginalne, a odwołania do innych źródeł powinny w sposób wyraźny być zacytowane zgodnie z opublikowanymi na stronie internetowej czasopisma wskazówkami.
 3. Autorzy nie powinni publikować tego samego artykułu lub znacznej jego części w innych czasopismach, monografii, pracach zbiorowych lub na portalach internetowych. Równoległe złożenie artykułu do więcej niż jednej redakcji nie będzie akceptowane.
 4. Wszyscy autorzy, którzy przyczynili się do powstania artykułu powinni wyrazić zgodę na publikację w formie pisma, maila, lub skanu pisma nadesłanego pocztą elektroniczną, a także powinni poinformować redakcję o swoim procentowym udziale w powstaniu tekstu.
 5. Wszystkie źródła wsparcia finansowego dla pracy/projektu, na podstawie których powstał nadesłany artykuł powinny być przez autora ujawnione.
 6. Gdy ujawniony zostanie istotny błąd lub nieścisłość w opublikowanym artykule, redakcja podejmuje wszelkie działania w celu wycofania nakładu, korekty artykułu na stronie internetowej czasopisma lub opublikowania odpowiedniego sprostowania albo erraty.
 7. Redakcja przestrzega terminowości procesu recenzyjnego oraz korekty językowej.
 8. Redakcja zapewnia podwójną, niezależną, obiektywną oraz anonimową dla wszystkich stron recenzję. Recenzent jest zobowiązany odmówić recenzji, jeżeli nie czuje się kompetentny do zaopiniowania tekstu lub gdy posiada podejrzenia rozpoznania autora recenzowanego artykułu.
 9. Wszelkie artykuły przekazywane redakcji traktowane są z poufnością. Wgląd do artykułu przed jego ewentualną publikacją otrzymuje jedynie redakcja czasopisma, recenzenci oraz członkowie Rady Programowej.
 10. Redakcja wyłącza się z prac nad artykułami, numerami lub z innych czynności, w stosunku do których występuje konflikt interesów, zjawisko plagiatu lub autoplagiatu, ghostwritingu, guest authorship, dowiedziona zostaje nierzetelność naukowa. Jeżeli którakolwiek ze wskazanych sytuacji zostaje ujawniona po opublikowaniu artykułu lub numeru, redakcja wystosowuje specjalną erratę, doprowadza do korekty, przygotowuje sprostowanie lub wycofuje tekst z publikacji.
 11. Redakcja czasopisma zawiera umowę z każdym autorem w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych na wydawcę, a za publikację artykułu wypłacane jest honorarium.

§ 5

OBOWIĄZYWANIE POLITYKI CZASOPISMA

 1. Redakcja wdraża wszystkie postanowienia polityki czasopisma od 1 stycznia 2020 r., a przed tą datą dąży do spełnienia możliwie wszystkich wytyczonych w polityce warunków.