Wskazówki dla autorów

Warunki publikacji w kwartalniku

 1. Do redakcji można przesłać każdą propozycję artykułu dotyczącą spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego, ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz wszelkich zagadnień prawnych, politycznych, socjologicznych, ekonomicznych znajdujących się w obszarze zainteresowań polityki społecznej, przy czym tekst powinien mieć charakter naukowy lub stanowić ekspertyzę z doświadczeń w bieżącej pracy (np. prezentacja interesującego przypadku postępowania wyjaśniającego w obsłudze wniosku o świadczenie).
 2. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie.
 3. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w kwartalniku "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" w zarówno wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Uwaga: Zjawiska ghostwriting (niewykazywanie współautorów publikacji), guest authorship (dopisywanie do autorów publikacji osób, które nie pracowały przy jego powstaniu) są przejawem nierzetelności naukowej, a ich wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów.

Informacja dla autorów tekstów

Zasady publikacji są zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Redakcja uprzejmie prosi o przygotowanie artykułu według następującego wzorca:

 1. Informacje o autorze (imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy lub stopień naukowy, miejsce pracy z dokładnym adresem i telefonem, adres e-mail w formacie .doc, jak również indywidualny numer ORCID w przypadku autorów artykułów recenzowanych).
 2. W razie współautorstwa należy podać procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie tekstu.
 3. Źródło finansowania badań i prac nad artykułem oraz informacje o ewentualnym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (w tekście wprowadzenia lub w przypisie dolnym na początku tekstu).
 4. Tytuł artykułu (po polsku i po angielsku).
 5. Streszczenie o objętości do 1500 znaków (również w tłumaczeniu angielskim).
 6. Pięć słów kluczowych po polsku i po angielsku.
 7. Artykuł powinien składać się ze wstępu, wyodrębnionych części tematycznych opatrzonych tytułami, podsumowania/zakończenia/wniosków. Wstęp musi zawierać m.in. cel artykułu i opis zastosowanych metod badawczych.
 8. Objętość artykułu powinna zawierać się w przedziale od 35 000 do 45 000 znaków ze spacjami, w uzasadnionych wypadkach, po konsultacji z Redakcją, publikowane mogą być prace o większej objętości.
 9. Przypisy
 • przypisy należy umieszczać u dołu stron,
 • należy stosować numerację ciągłą w ramach artykułu,
 • przypisy źródłowe również należy umieszczać na dole strony,
 • zapis bibliograficzny w przypisie powinien być identyczny z zapisem w wykazie źródeł,
 • cytując pracę po raz pierwszy, należy podać cały opis bibliograficzny, na końcu opisu umieszcza się numer strony, na której znajduje się cytowany tekst,
 • cytując pracę po raz drugi i kolejny w kolejnym przypisie, ale nie przedzielając inną cytowaną pracą, należy napisać: ibidem, s.,
 • cytując pracę po raz drugi i kolejny, ale nie w kolejnym przypisie, czyli przedzieliwszy ją inną cytowaną pracą, należy napisać zgodnie z następującym wzorem: Autor, Tytuł (pierwsze słowo), op. cit., s.,
 • cytując w tym samym przypisie lub w kolejnych po sobie następujących różne dzieła tego samego autora, można nazwisko zastąpić wyrazami: idem, eadem,
 • literatura znajdująca się w przypisach źródłowych musi następnie znaleźć się w wykazie źródeł na końcu artykułu (zgodnie z układem zawartym w dalszej części wzorca).
 1. Rysunki i tablice
 • tabele i rysunki powinny być zamieszczone jak najbliżej miejsca powoływania się na nie,
 • elementy graficzne (tabele, wykresy, rysunki) powinny być również załączone w osobnym pliku tak, aby można było je modyfikować przy opracowaniu edytorskim tekstu.
 1. Wzory
 • wzory powinny być wykonane w edytorze równań.
 1. Wykaz źródeł
 • pozycje literatury powinny być uporządkowane alfabetycznie, bez numeracji. Jeśli w wykazie znajduje się kilka pozycji tego samego autora, podstawą porządkowania jest rok wydania, a następnie (przy więcej niż jednej pozycji z tego samego roku) alfabetyczna kolejność tytułów. Prace zbiorowe należy umieścić zgodnie z układem alfabetycznym, biorąc za punkt wyjścia pierwszą literę tytułu,
 • publikacje książkowe - należy podać nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł pracy (kursywa), miejsce i rok wydania: Kołosowska B., Skutki finansowe reformy systemu emerytalnego w Polsce, Toruń 2004,
 • prace zbiorowe (pod redakcją naukową) - należy podać tytuł pracy (kursywa), nazwisko redaktora, inicjał imienia, miejsce i rok wydania: Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian, red. K.W. Frieske, E. Przychodaj, Warszawa 2014,
 • artykuły w pracy zbiorowej - należy podać nazwisko autora, inicjał imienia tytuł artykułu (kursywa), tytuł pracy (kursywa), nazwisko redaktora, inicjał imienia, miejsce i rok wydania, np.: Żukowski M., Pieniężne świadczenia społeczne dla inwalidów w Wielkiej Brytanii [w:] Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach, red. S. Golinowska, Warszawa 2001,
 • artykuły w czasopismach - należy podać nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł artykułu (kursywa), tytuł czasopisma (ujęty w cudzysłów), rok wydania, numer np.: Wiktorow A., Problemy waloryzacji emerytur i rent w Polsce, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka" 2012 nr 3 (96),
 • przepisy prawne - należy podać pełny tytuł aktu prawnego oraz źródło, np. numer Dziennika Ustaw i pozycje: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z pózn. zm.),
 • strony internetowe - źródła internetowe powinny być tak opisane, by bez trudu znaleźć wskazaną przez autora witrynę. Konieczne jest wskazanie daty wejścia na witrynę np.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, O ZUS - O nas - Finase - ZUS (22.05.2015).

Oprócz tekstu prosimy o przesłanie oświadczenia o przekazaniu ZUS prawa do publikacji artykułu (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej).