Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne/ przewlekłość postępowania

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Zobowiązanych, czyli osób, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, ponieważ nie wywiązały się w wymaganym terminie z obowiązku:

  • opłacenia składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych
  • zwrócenia nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych
  • zapłacenia kary pieniężnej, która została nałożona za niewykonanie poleceń ZUS
  • przekazania zajętych kwot do ZUS
  • opłacenia należności na rzecz instytucji państwa członkowskiego UE/ EFTA w związku z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  Wierzycieli, na których rzecz prowadzimy łączną egzekucję, którzy skarżą się na przewlekłość postępowania.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Podanie, w którym podajesz:
   • Twoje dane lub dane osoby w imieniu której składasz podanie: imię i nazwisko/nazwę, identyfikator (PESEL lub NIP), telefon, adres zamieszkania/ siedziby
   • organ egzekucyjny – dyrektora oddziału ZUS
   • przedmiot skargi:
    • czynność egzekucyjną (aby ułatwić obsługę, podaj numery zawiadomień o zajęciu)
    • przewlekłość postępowania egzekucyjnego
   • uzasadnienie skargi
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.
  • Dokumenty (jeśli je masz), które uzasadniają Twoją skargę.
  • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli podanie składa Twój pełnomocnik.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  • Na złożenie skargi na czynności egzekucyjne masz 14 dni od dnia, w którym otrzymasz zawiadomienie o zakwestionowanej czynności (doręczenia zawiadomienia o zajęciu).
  • Skargę na przewlekłość postępowania możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Skargę możesz:

  • wysłać pocztą na adres dyrektora oddziału ZUS, który prowadzi postępowanie egzekucyjne
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół 
  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są okoliczności, które uzasadniają Twoją skargę. Jeśli dotyczy ona czynności egzekucyjnych, badamy wyłącznie to, czy prawidłowo zastosowaliśmy środki egzekucyjne. Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej (np. zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji).

  Wniesienie skargi nie zawiesza postępowania egzekucyjnego.

  Jednak w uzasadnionych przypadkach zawieszamy egzekucję do czasu, gdy wydamy ostateczne postanowienie.

  Jeżeli upłynie termin na wniesienie skargi na czynności egzekucyjne, możesz złożyć wniosek o jego przywrócenie. Uwzględnimy go, jeżeli udowodnisz, że nie ponosisz winy za to opóźnienie. Masz na to 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu. Dołącz do tego wniosku skargę.

  Wysyłamy do Ciebie nasze postanowienie o:

  • odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na wniesienie skargi po terminie
  • uwzględnieniu skargi i uchyleniu lub usunięciu stwierdzonych wad zakwestionowanej czynności egzekucyjnej
  • oddaleniu skargi.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twoje podanie w miarę możliwości jak najszybciej. Zwykle zajmuje nam to do miesiąca, od dnia, w którym je złożyłeś. Jeśli Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana, czas ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy. Do czasu, jaki mamy na odpowiedź, nie wliczamy okresów, w których postępowanie jest zawieszone, oraz okresów opóźnień, które wynikają z przyczyn od nas niezależnych.

  Jeśli nie uda nam się załatwić Twojej sprawy do dwóch miesięcy, zawiadomimy Cię o tym. Poinformujemy Cię jednocześnie, dlaczego nie byliśmy w stanie dotrzymać tego terminu i wskażemy Ci nowy termin.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz złożyć zażalenie na nasze postanowienie do dyrektora izby administracji skarbowej. Złóż zażalenie do placówki ZUS, która wydała postanowienie. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz nasze postanowienie.

  Nie pobieramy opłat za postępowanie odwoławcze.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 54 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1339).