Breadcrumb

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla projektu ZUS - Łódź

24 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w skład którego wchodzi I Oddział z siedzibą w Łodzi  podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu
pn. Termomodernizacja budynku I Oddziału ZUS w Łodzi przy u. Zamenhofa 2
 nr POIS.01.03.01-00-0169/16 w ramach Poddziałania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 4 603 715,68 PLN.
Wysokość dofinansowania  2 301 249,86 PLN.

 Termin zakończenia realizacji Projektu: listopad 2018 r.