Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 1. kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
  • 831,15 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
  • 637,92 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;
 2. kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:
  • pielęgnacyjnego - 203,50 zł miesięcznie,
  • dla sierot zupełnych - 382,50 zł miesięcznie;
 3. kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
  • 549,12 zł - dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 411,87 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 466,78 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. 


1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 40, poz. 224, nr 134, poz. 903, nr 238, poz. 1578 i nr 257, poz. 1726, z 2011 r. nr 75, poz. 398, nr 149, poz. 887, nr 168, poz. 1001, nr 187 ,poz. 1112 i nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240.