Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2014 r. wynosi 2 726,80 zł;

2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2014 r. wynosi 5 063,90 zł.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1717 i 1743 oraz z 2014 r. poz. 496 i 567.