Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.1) ) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2017 r. kwota przychodu odpowiadająca:
  1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. wynosi 3047,50 zł;
  2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. wynosi 5659,70 zł.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2, 38 i 715.