Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2015–2018

Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.1) ) ogłasza się, co następuje:
  1. mając na względzie postanowienia zawarte w decyzji Rady (UE) 2015/1026 z dnia 19 czerwca 2015 r. uchylającej decyzję 2009/589/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce (Dz. Urz. UE L 163 z 30.06.2015, str. 37) w latach 2015–2018 nie wystąpiły koszty systemowej reformy emerytalnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru koordynacji polityk gospodarczych (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 12);
  2. kosztami systemowej reformy emerytalnej, w rozumieniu przepisów przywołanych w pkt 1, nie są już koszty reformy emerytalnej, które stanowią kwoty składek przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych:
    1. w roku 2015 w wysokości 2 533 207 561,62 zł,
    2. w roku 2016 w wysokości 2 862 277 060,45 zł,
    3. w roku 2017 w wysokości 2 931 466 916,02 zł,
    4. w roku 2018 w wysokości 3 045 928 119,27 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.