Breadcrumb

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Ubezpieczenia społeczne stypendystów programu Erasmus+

Jesteś uczestnikiem Programu Erasmus +? Nie obejmiemy Cię ubezpieczeniami społecznymi z tytułu pobierania stypendium w okresie odbywania stażu lub szkolenia, na które zostałeś skierowany np. przez uczelnię.

Możesz natomiast być objęty ubezpieczeniami jako zleceniobiorca  jeśli uczelnia, która skierowała Cię na staż lub szkolenie  w ramach realizacji Programu Erasmus +  zawrze z Tobą dodatkowo umowę zlecenia bądź umowę o świadczenie usług.

Jeśli jesteś pracownikiem, a otrzymywane przez Ciebie  w ramach tego Programu stypendium  jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych, wówczas pracodawca jest zobowiązany opłacić od niego składki na ubezpieczenia społeczne  (stypendium jest podstawą wymiaru składek).

Szczegółowe pytania w sprawach indywidualnych kieruj do terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu lub do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22 560 16 00).