Breadcrumb

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Ustawa o PPK a podstawa wymiaru składek

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215). Zgodnie z art. 26 ust. 5 tej ustawy wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W konsekwencji nie stanowią również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne, a także na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.