Jak sporządzić dokumenty rozliczeniowe (deklaracje rozliczeniowe i/lub imienne raporty miesięczne)

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu na PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu na PUE z dostępem do aplikacji ePłatnik, załóż go sobie w naszej placówce.
 2. Możesz też skorzystać z programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego do rozliczeń z nami.
 3. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Certyfikatem kwalifikowanym możesz podpisać dokumenty w oprogramowaniach interfejsowych, np.: w programie Płatnik.
Profilem zaufanym ePUAP możesz podpisać dokumenty jedynie w ePłatniku.

  4. Formularze:

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa,
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,
 • ZUS RPA - imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób,  dokumenty musisz wysyłać  drogą elektroniczną.

Jakie są terminy ?

 • do 5 dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10 dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • do 15 dnia następnego miesiąca - wszyscy pozostali płatnicy.

Jak to zrobić ?

 1. Za miesiąc rozliczeniowy wypełniasz następujące dokumenty:
 • Deklarację rozliczeniową ZUS DRA, którą rozliczysz składki oraz wypłacone w danym miesiącu świadczenia.

Ważne! Jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie, przekaż nam tylko deklarację rozliczeniową.Jeśli zatrudniasz pracowników przekaż deklarację rozliczeniową razem z imiennymi raportami za każdego z pracowników i siebie.

 • Raport miesięczny ZUS RCA, którym rozliczysz należne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i wypłacone świadczenia za pracowników.
 • Raport miesięczny ZUS RZA, którym rozliczysz należne składki na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników.
 • Raport miesięczny ZUS RSA, w którym wykażesz wysokoś wypłaconych świadczeń oraz przerwy w opłacaniu składek za pracowników.
 • Raport miesięczny ZUS RPA, którego nie musisz przekazywać za każdy miesiąc, lecz tylko za ten miesiąc, w którym:
  • wypłacisz pracownikowi przychód należny za lata poprzednie, np. wypłacisz w marcu 2019 r. trzynastkę za 2018 r.,
  • obok świadczeń wypłaconych w związku z niezdolnością do pracy lub macierzyństwem, np. obok zasiłku chorobowego, wypłacisz pracownikowi taki składnik wynagrodzenia, np. dodatek stażowy, od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • pracownik wykonywał pracę nauczycielską.

  2. Wypełnione dokumenty przekaż:

Dalsze kroki

Opłać składki w kwocie, jaką wpisałeś w przekazanej do nas deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Formularze:
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa,
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,
 • ZUS RPA - imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej.

Formularze dostępne są na naszej stronie lub w każdej naszej placówce.

  2.  Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Unii Europejskiej).

  3.  Upoważnienie - jeśli w Twoim imieniu dokumenty złoży inna osoba.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które  udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

Jakie są terminy ?

 • do 5 dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10 dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • do 15 dnia następnego miesiąca - wszyscy pozostali płatnicy.

Jak to zrobić ?

 1. Za miesiąc rozliczeniowy wypełniasz następujące dokumenty:
 • Deklarację rozliczeniową ZUS DRA, którą rozliczysz składki oraz wypłacone w danym miesiącu świadczenia.

Ważne! Jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie, przekaż do ZUS tylko deklarację rozliczeniową. Jeśli zatrudniasz pracowników przekaż deklaracją rozliczeniową razem z  imiennymi raportami za każdego z pracowników i siebie.

 • Raport miesięczny ZUS RCA, którym rozliczysz należne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i wypłacone świadczenia za pracowników.
 • Raport miesięczny ZUS RZA, którym rozliczysz należne składki na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników.
 • Raport miesięczny ZUS RSA, w którym wykażesz wysokość wypłaconych świadczeń oraz przerwy w opłacaniu składek za pracowników,
 • Raport miesięczny ZUS RPA, którego nie musisz przekazywać za każdy miesiąc, lecz tylko za ten miesiąc, w którym:
  • wypłacisz pracownikowi przychód należny za lata poprzednie, np. wypłacisz w marcu 2019 r. trzynastkę za 2018 r.,
  • obok świadczeń wypłaconych w związku z niezdolnością do pracy lub macierzyństwem, np. obok zasiłku chorobowego, wypłacisz pracownikowi taki składnik wynagrodzenia, np. dodatek stażowy, od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • pracownik wykonywał pracę nauczycielską.

Ważne! Każdy dokument ubezpieczeniowy powinien zawierać datę jego sporządzenia oraz podpis -Twój lub osoby upoważnionej.

  2.  Możesz zarezerwować przez PUE konkretny termin wizyty w naszej placówce.

  3.  Wypełnione i podpisane dokumenty złóż w naszej placówce lub w urzędomacie.

Dalsze kroki

Opłać składki w kwocie, jaką wpisałeś w przekazanej do nas deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1870, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Formularze:
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa,
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,
 • ZUS RPA - imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej.

Formularze dostępne są na naszej stronie lub w każdej naszej placówce.

  2.  Adres naszej placówki.

  3.  Upoważnienie - jeśli w Twoim imieniu dokumenty złoży inna osoba.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki maksymalnie za 5 osób, możesz przekazywać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną.

Jakie są terminy ?

 • do 5 dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10 dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • do 15 dnia następnego miesiąca - wszyscy pozostali płatnicy.
   

Jak to zrobić ?

 1. Za miesiąc rozliczeniowy wypełniasz następujące dokumenty:
 • Deklarację rozliczeniową ZUS DRA, którą rozliczysz składki oraz wypłacone w danym miesiącu świadczenia.

Ważne! Jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie, przekaż do ZUS tylko deklarację rozliczeniową. Jeśli zatrudniasz pracowników przekaż deklaracją rozliczeniową razem z imiennymi raportami za każdego z pracowników i siebie.

 • Raport miesięczny ZUS RCA, którym rozliczysz należne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i wypłacone świadczenia za pracowników.
 • Raport miesięczny ZUS RZA, którym rozliczysz należne składki na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników.
 • Raport miesięczny ZUS RSA, w którym wykażesz wysokość wypłaconych świadczeń oraz przerwy w opłacaniu składek za pracowników.
 • Raport miesięczny ZUS RPA, którego nie musisz przekazywać za każdy miesiąc, lecz tylko za ten miesiąc, w którym:
  • wypłacisz pracownikowi przychód należny za lata poprzednie, np. wypłacisz w marcu 2019 r. trzynastkę za 2018 r.,
  • obok świadczeń wypłaconych w związku z niezdolnością do pracy lub macierzyństwem, np. obok zasiłku chorobowego, wypłacisz pracownikowi taki składnik wynagrodzenia, np. dodatek stażowy, od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • pracownik wykonywał pracę nauczycielską.

Ważne! Każdy dokument ubezpieczeniowy powinien zawierać datę jego sporządzenia oraz podpis płatnika lub osoby upoważnionej.

  2.  Wypełnione i podpisane dokumenty wyślij pocztą na adres naszej placówki.

 

Dalsze kroki

Opłać składki w kwocie, jaką wpisałeś w przekazanej do nas deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495).