Wspólnie dla Seniorów

Wspólna akcja UOKiK, ZUS, Policji i KRUS ma ostrzegać seniorów przed nieuczciwymi praktykami, a także przypominać o przysługujących im prawach, w tym możliwości rezygnacji – w ciągu 14 dni – z umowy podpisanej we własnym domu lub na pokazie. Wspólna akcja UOKiK, ZUS, Policji i KRUS - podpisanie porozumienia

W ramach tej akcji w placówkach ZUS dostępne będą materiały informacyjne: plakaty, ulotki oraz krótki filmik.

„ZUS przyłączył się do tego działania, bo seniorzy to bardzo liczna grupa naszych klientów. Zakład  sam organizuje akcje skierowane do nich jak chociażby Dzień Seniora, do udziału w którym zaprasza innych partnerów – społecznie ważnych z punktu widzenia interesów tej grupy klientów ZUS.

Tym chętniej ZUS włączył się w tę ważną inicjatywę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo obserwujemy wzrost egzekucji komorniczych z tytułu tego typu umów. Zakład udostępni sale obsługi klientów do informowania oraz inne kanały komunikacji” - powiedziała prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS.

W 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował szereg działań na rzecz seniorów, były to:

  • program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS kierowany do ubezpieczonych, w tym do osób powyżej 50 roku życia, zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy – od początku 2018 r. skorzystało z niej już prawie 76 tys. osób,
  • program ubankowienia świadczeniobiorców – ZUS zawiera z bankami porozumienia i umożliwia świadczeniobiorcom otwieranie rachunków bankowych do odbioru świadczeń. Rachunek taki oferowany jest na preferencyjnych warunkach,
  • wprowadzanie udogodnień architektonicznych na salach obsługi klientów,
  • publikacja i dystrybucja czasopisma „ZUS dla Seniora”, które zawiera najważniejsze i najbardziej aktualne informacje z punktu widzenia seniora,
  • „Dzień Seniora” – coroczna, ogólnopolska akcja mająca na celu aktywizację osób starszych oraz popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Aktywnie i bezpiecznie”.

Ponadto w 2017 r. wprowadziliśmy usługę doradcy emerytalnego – przeznaczoną przede wszystkim dla osób, które w najbliższej przyszłości osiągną wiek emerytalny. Doradcy emerytalni wyjaśniają klientom zasady przyznawania świadczeń i sposób wyliczenia emerytury,

Wspólnie podejmowane działania ukierunkowane są na podniesienie świadomości wśród osób starszych oraz zwiększenie ich wiedzy z różnych obszarów.