Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca:
  1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. wynosi 3236,00 zł;
  2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r. wynosi 6009,70 zł.

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138, 357, 730 i 912.