stanowisko ds. administracyjnych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Administracyjny

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  stanowisko ds. administracyjnych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, teleinformatyka)
  - minimum 1 rok pracy związanej z rozliczaniem umów i obsługą administracyjną oraz związanej ze współpracą z operatorami sieci komórkowych i stacjonarnych

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - stanowczość/ pewność siebie
  - umiejętność przekonywania
  - poprawne przekazywanie informacji pisemnych
  - poprawne wnioskowanie
  - umiejętność obsługi MS Office (Excel zaawansowany, Word)

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - opracowuje, monitoruje i nadzoruje rozliczanie planu finansowego jednostki w zakresie kosztów administracyjnych
  - dokonuje bieżących, drobnych zakupów o niskiej wartości, w szczególności w trybie doraźnym oraz prowadzi dokumentację dotyczącą tych zakupów (w tym zbiera oferty i dokonuje ich analizy, przygotowuje dokumenty służące sfinalizowaniu zakupów)
  - nadzoruje realizację umowy i bieżącą współpracę z operatorem sieci komórkowej w ramach Zakładu,
  - rozlicza faktury dotyczące telefonii komórkowej,
  - sporządza miesięczne zestawienia kosztów z tytułu użytkowania przez pracowników telefonów komórkowych,
  - wystawia dokumenty sprzedażowe w SAP,
  - prowadzi aktualizację danych w książce telefonicznej Zakładu,
  - prowadzi obsługę audiowizualną narad i spotkań,
  - zabezpiecza potrzeby komórek Centrali w zakresie wyposażenia komórek organizacyjnych w meble biurowe,
  - przygotowuje Opisy Przedmiotu Zamówienia do postępowań przetargowych oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowej

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 736241
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  1 kwietnia 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali ZUS

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z ludźmi,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się na wózkach,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie,
  - przed wejściem do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Małgorzata Rymarkiewicz, Warszawa
  Anna Zielińska, Warszawa
  Dominika Borkowska, Warszawa
  Ewa Sitek, Warszawa