Stanowisko ds. egzekucji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Opolu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Realizacji Dochodów w Inspektoracie ZUS w Nysie

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Opolu
  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Województwo

  opolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. egzekucji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rozporządzeń do tej Ustawy
  - znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  - wymagana umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE,
  - umiejętność współpracy z innymi
  - komunikatywność, rzetelność,
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność podejmowania decyzji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - nadaje klauzulę wykonalności tytułom wykonawczym oraz stosuje środki egzekucyjne w ramach egzekucji administracyjnej
  - monitoruje przebieg postępowania egzekucyjnego oraz podejmuje stosowne działania zmierzające do odzyskania należności
  - prowadzi postępowania związane ze zwalnianiem spod egzekucji określonych środków/składników majątkowych zobowiązanego w sytuacji, gdy postępowanie to nie jest związane z udzieleniem ulgi oraz prowadzi postępowania związane z uchylaniem czynności egzekucyjnych
  - przygotowuje i przekazuje sprawy do odpowiedniego organu w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji administracyjnych i sądowej

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  2 maja 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS Oddział w Opolu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Opolu
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas zastępstwa
  - oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne, niepodpisane nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do oddziału)
  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wymaganą wiedzę i predyspozycje
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Nysie
  ul. Armii Krajowej 3
  48-300 Nysa

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na II piętrze
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Marzena Kieszczyńska, Nysa
  Marlena Wąż, Lipniki

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Marlena Wąż, Lipniki

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pani Marlena Wąż w trakcie rozmowy rekrutacyjnej dała się poznać jako osoba rzetelna i otwarta. Jest osobą komunikatywną. Deklaruje zaangażowanie, dyspozycyjność, rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Jest nastawiona na dalszy rozwój zawodowy.