Stanowisko ds. egzekucji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Bielsku-Białej

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Realizacji Dochodów

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  ul. Krasińskiego 34, 36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Województwo

  śląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. egzekucji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe
  - 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  - znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność
  - poprawne przekazywanie informacji ustnych i pisemnych
  - podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, przekonywanie

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia dochodzenie należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody
  na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  6 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS O/Bielsko-Biała

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Krasińskiego 34, 36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Dodatkowe informacje

  - do obsadzenia 2 etaty
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  ☐ polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  ☐ wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  ☐ konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  ☐ budynek 5-piętrowy z windą,
  ☐ stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
  ☐ przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  ☐przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy,
  ☐ w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Anna Czader , Pisarzowice
  Iwona Dudka, Łodygowice
  Aleksandra Gadzińska-Dobija, Rybarzowice
  Izabela Gerlich, Skoczów
  Justyna Gruszecka, Wilkowice
  Joanna Jurczyga, Pszczyna
  Izabela Lejawka, Międzybrodzie Żywieckie
  Magdalena Ławeczka, Pisarzowice
  Izabela Mazur-Czaniecka, Bielsko-Biała
  Magdalena Polok, Czechowice-Dziedzice
  Małgorzata Prochot, Kozy
  Urszula Przesór, Zasole
  Monika Ratowska, Bielsko-Biała
  Justyna Stasiak, Stara Wieś
  Elżbieta Walaszek, Rybarzowice
  Klaudia Wójcik, Godziszka
  Szymon Wójtowicz, Bielsko-Biała