Stanowisko ds. ewidencji i gospodarowania majątkiem

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Płocku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Administracyjno-Gospodarczy

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Płocku
  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. ewidencji i gospodarowania majątkiem

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja)
  - minimum 1 rok pracy związanej z rozliczaniem umów lub obsługą administracyjną

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych
  - znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
  - znajomość zasad prowadzenia gospodarki magazynowej
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  - umiejętność współpracy z zespołem
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość
  - rzetelność
  - samodzielność
  - odpowiedzialność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia właściwą realizację zadań w zakresie gospodarowania majątkiem.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat)
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  29 marca 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Płocku
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Dodatkowe informacje

  - umowa o pracę na czas zastępstwa
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Dorota Tymoszuk, Płock
  Renata Katarzyna Gawryś, Płock
  Anna Łukowska, Płock
  Ewa Seredziuk, Kupise
  Gabriel Trzciński, Brochocinek
  Karolina Niedzielska, Płock
  Wioletta Kasztelan, Bielino
  Anna Sobiecka, Płock