Stanowisko ds. jakości obsługi

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Obsługi Klientów

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. jakości obsługi

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 3 lata stażu pracy
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (psychologia, statystyka, analiza danych, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, zarządzanie satysfakcją klienta, prawo, administracja, ekonomia, polityka społeczna, marketing, reklama, dziennikarstwo)
  - minimum 3 lata pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi lub związanej z obsługą klientów

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość i rzetelność
  - samodzielność i odpowiedzialność
  - poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
  - działanie procesowe/nastawienie na proces
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność poprawnego wnioskowania
  - umiejętność współpracy

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - monitorowanie, raportowanie, prowadzenie analizy jakości, sprawności i wydajności realizowanych usług dla klientów oraz przygotowywanie rekomendacji i usprawnień w zakresie obsługi klientów
  - opracowywanie mierników sprawności, jakości i efektywności finansowej, analizowanie skuteczności systemu pomiaru na poziomie realizacji zadań objętych oceną pracy oddziałów ZUS
  - monitorowanie celów strategicznych i szczegółowych oraz realizacji obowiązującej w ZUS Polityki Obsługi Klientów
  - określanie i doskonalenie standardów bezpośredniej obsługi klientów oraz standardów szkoleń z zasad obsługi i kompetencji dla pracowników Sal Obsługi Klientów i Centrum Obsługi Telefonicznej
  - realizacja zadań związanych z badaniem satysfakcji klientów oraz mystery shopping
  - realizacja zadań dotyczących standaryzacji wzorów dokumentów dla klientów oraz prowadzenie repozytorium wzorów dokumentów
  - przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych w terenowych jednostkach ZUS w zakresie jakości obsługi klientów
  - prowadzenie i koordynacja Systemu Zarządzania Jakością w zakresie bezpośredniej obsługi klientów na Salach Obsługi Klientów
  - monitorowanie jakości udzielanych informacji przez telefoniczny kanał obsługi klientów
  - monitorowanie sposobu wykorzystania przez użytkowników systemów informatycznych wspierających obsługę klientów i korespondencji
  - definiowanie i zarządzanie katalogiem usług dla klientów oraz e-usług
  - przygotowywanie projektów ulotek, broszur, komunikatów, materiałów informacyjnych

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 736214
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  29 marca 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi MS Excel i Power Point, jak również sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych (mówienie, pisanie)
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.