Stanowisko ds. obsługi korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Pile

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Pile
  ul. Dr. Drygasa 7
  64-920 Piła

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - minimum 1 rok pracy związanej z obsługą kancelaryjną

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie załatwiania spraw, doręczenia, terminów i przyjmowania skarg i wniosków
  - znajomość przepisów w zakresie udostępniania informacji
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność współpracy z innymi
  - komunikatywność, rzetelność
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - terminowość

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę wpływającej i wychodzącej korespondencji, w tym w ramach kanałów elektronicznych.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem stanowiska oraz komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydat)
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana Klauzula")
  - kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  9 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Pile
  ul. Dr. Drygasa 7
  64-920 Piła
  Dokumenty składane osobiście prosimy złożyć w pok. 402 do rąk pracownika Wydziału Kadrowo-Płacowego.

 • Dodatkowe informacje

  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami
  - przewidujemy II-stopniowy proces rekrutacyjny (część pisemna oraz rozmowa kwalifikacyjna)

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Natalia Trocińska, Piła
  Weronika Jackowska, Wysoka
  Agnieszka Ciszek, Piła
  Marta Salwa-Korczak, Krajenka
  Lucyna Osos, Piła
  Kamila Bubacz, Piła
  Magdalena Fabiszak, Piła
  Ewelina Arndt, Wysoka
  Patrycja Szaluś, Piła
  Magdalena Sobieraj, Piła
  Magdalena Gniot, Piła
  Ewa Prymon, Jastrowie
  Marta Bochenek, Piła
  Alicja Skorczyk, Piła
  Mateusz Kamiński, Piła
  Alina Kozik, Piła
  Anna Dobuszewska, Piła
  Magdalena Kozłowska, Złotów
  Piotr Stolarek, Piła
  Joanna Solińska, Piła
  Anna Feliksiak, Piła
  Izabela Golla, Kaczory
  Justyna Tokarska, Piła
  Karolina Ziółkowska, Piła
  Agnieszka Wieliczko, Piła
  Patrycja Gaik, Piła
  Katarzyna Wodara, Nowa Wieś Ujska