Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji w Inspektoracie ZUS w Świeciu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Samodzielny Referat Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie ZUS w Świeciu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bydgoszczy
  ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji w Inspektoracie ZUS w Świeciu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
  - minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych
  - znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  6 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Bydgoszczy.

 • Miejsce składania dokumentów

  Korespondencyjnie:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Św. Trójcy 33
  85-224 Bydgoszcz
  z dopiskiem na kopercie „oferta pracy”

  Osobiście:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
  ul. Św. Trójcy 33
  85-224 Bydgoszcz
  Sala Obsługi Klientów, Stanowisko informacji ogólnej i dziennika podawczego z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie
  uwzględniana
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Świeciu
  ul. Wojska Polskiego 87A, 86-105 Świecie

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 2-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi
  dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych
  na 1 i 2 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy
  wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się
  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Agata Buklewska, Sulnowo
  Longina Chaberek, Pruszcz
  Justyna Chencinska, Terespol Pomorski
  Anna Chorbacz, Terespol Pomorski
  Dominika Czaplewska, Świecie
  Anna Dobek, Świecie
  Roksana Guz, Świecie
  Barbara Kubera, Belno
  Barbara Manikowska, Topolno
  Beata Poćwiardowska, Korytowo
  Dorota Radzikowska, Świecie
  Aleksandra Różycka, Drzycim
  Kamila Zwiefka, Świecie