Stanowisko ds. orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie w Tarnobrzegu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rzeszowie
  Al. Piłsudskiego 12
  35-075 Rzeszów

 • Województwo

  podkarpackie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. orzecznictwa

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (prawo, administracja, finanse, ekonomia, zarządzanie, rachunkowość, ubezpieczenia społeczne, politologia, polityka społeczna)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość zasad korygowania dokumentów ubezpieczeniowych,
  - znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
  - znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy z innymi
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - komunikatywność
  - rzetelność
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnienie stosowania jednolitych zasad dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru, wysokości i zasad finansowania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasad i terminów ich opłacania..

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce: Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (świadectwo szkoły średniej, dyplom) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia).

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  8 maja 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji pok. 26
  Al. Piłsudskiego 12
  35-075 Rzeszów
  Kontakt telefoniczny: 17- 8675032
  lub
  w Sekretariacie Inspektoratu ZUS w Tarnobrzegu
  Ul. Sienkiewicza 145 D
  39-400 Tarnobrzeg

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  - proces rekrutacji będzie obejmował test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną i rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniona,
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
  Miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Tarnobrzegu
  ul. Sienkiewicz 145 D
  39-400 Tarnobrzeg

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy raz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu parteru - podjazd ,
  - przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Ewa Górecka, Tarnobrzeg
  Kinga Kargól, Tarnobrzeg
  Małgorzata Pawelak, Tarnobrzeg
  Janusz Rychlak, Krawce