Stanowisko ds. pomocy w spłacie należności

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Realizacji Dochodów

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. pomocy w spłacie należności

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna)
  - minimum 1 rok pracy związanej z analizą finansową szczególnie w zakresie instytucji finansowych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, przepisów z zakresu pomocy publicznej
  - znajomość zagadnień związanych z udzielaniem ulg, umarzaniem należności i analizą finansową
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - terminowość i rzetelność
  - samodzielność i odpowiedzialność
  - poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
  - stanowczość/pewność siebie
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - opracowuje, nadzoruje wdrażanie wewnętrznych aktów prawnych w zakresie pomocy w spłacie należności oraz opiniuje wewnętrzne akty prawne przekazane przez inne komórki organizacyjne Centrali
  - rozpatruje, opiniuje i przygotowuje propozycje rozwiązań indywidualnych spraw w zakresie pomocy w spłacie należności
  - opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz przygotowuje propozycje zmian do obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym pomocy w spłacie należności, uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami instytucji zewnętrznych krajowych i zagranicznych
  - definiuje wymagania merytoryczne dla systemów informatycznych wspomagających obsługę procesów w zakresie pomocy w spłacie należności, uczestniczy w pracach nad projektami realizującymi te wymagania
  - uczestniczy przy opracowywaniu projektów raportów i sprawozdań oraz analizuje dane z raportów i sprawozdań w zakresie pomocy w spłacie należności

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 736202
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  5 kwietnia 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - proces rekrutacji będzie obejmował rozmowę rekrutacyjną
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Joanna Trzaska, Warszawa
  Mirosława Cyran, Warszawa
  Monika Janeczko, Warszawa
  Elżbieta Pietrzak, Warszawa
  Anna Łuczak, Warszawa