Stanowisko ds. poświadczeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Koszalinie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Samodzielny Referat Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie ZUS w Wałczu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Koszalinie
  ul. Fałata 30
  75-434 Koszalin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. poświadczeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, administracja)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w zakresie zasad podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  - znajomość zasad sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji pisemnych
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność poprawnego wnioskowania
  - umiejętność współpracy
  - umiejętność stosowania przepisów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnienie prawidłowości poświadczeń danych zaewidencjonowanych na kontach ubezpieczonych dla celów świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz na wnioski ubezpieczonych i uprawnionych podmiotów.

 • Wymagane dokumenty

  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska o jakie ubiega się kandydat
  - CV
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie pożądanego doświadczenia zawodowego
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  6 maja 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Koszalinie

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Koszalinie
  ul. Fałata 30
  75-434 Koszalin
  Wydział Kadrowo-Płacowy

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony zawarta w celu zastępstwa nieobecnego pracownika (przewidywany termin nieobecności do 1.2020 r.)
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
  - za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce świadczenia pracy:
  Inspektorat ZUS w Wałczu
  ul. Dąbrowskiego 11
  78-600 Wałcz

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 2-piętrowy z platformą dźwigową do parteru oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Magdalena Cichocka, Wałcz
  Agnieszka Kowalska-Bajor, Szwecja
  Kinga Kozioł, Wiesiółka
  Jolanta Pietrzak, Wałcz