Stanowisko ds. procedur i opinii

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. procedur i opinii

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Jeśli spełniasz poniższe niezbędne wymagania:
  - wykształcenie wyższe magisterskie
  - minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych
  - minimum 1 rok stażu pracy

  Twoim atutem jest:
  - wykształcenie wyższe magisterskie (prawo, ekonomia, administracja)
  - doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych w zakresie zamówień publicznych
  - doświadczenie w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych, regulaminów lub procedur w zakresie zamówień publicznych

 • Wymagania dodatkowe

  Posiadasz dodatkowe umiejętności:
  - obsługi pakietu MS Office
  - podejmowania decyzji
  - rozwiązywania problemów
  - przekonywania i poprawnego wnioskowania

  Jesteś pracownikiem:
  - nastawionym na wyniki
  - rzetelnym i dotrzymującym terminów
  - samodzielnym i odpowiedzialnym
  - nastawionym na działanie procesowe
  - stanowczym i pewnym siebie

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Na stanowisku ds. procedur i opinii możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:
  - opracowywanie, wdrażanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w Zakładzie
  - monitorowanie i usprawnianie procesów dotyczących udzielania zamówień publicznych w ZUS
  - współpracę z Urzędem Zamówień Publicznych, w szczególności w zakresie wykładni przepisów
  - zapewnienie jednolitej interpretacji przepisów o zamówieniach publicznych oraz wewnętrznych aktów prawnych w tym obszarze
  - przygotowywanie opinii i wytycznych dla komórek organizacyjnych ZUS w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
  - upowszechnianie w ZUS orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych
  - wsparcie merytoryczne pracowników Departamentu Zamówień Publicznych oraz Komisji przetargowych

 • Wymagane dokumenty

  Czekamy na Twoje dokumenty:
  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 744964
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe oraz staż pracy

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  6 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali ZUS

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  U nas zyskasz:
  - stabilne zatrudnienie
  - atrakcyjne wynagrodzenie, system nagród
  - bogaty pakiet benefitów (karty sportowe, dofinansowanie urlopu, nauki i kultury)
  - możliwość rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń, warsztatów itp.
  - udział w ciekawych projektach i zespołach roboczych związanych z zamówieniami publicznymi
  - szansę budowania własnych kompetencji i współpracy zespołowej
  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  - rozmowę kwalifikacyjną oraz test pozwalający ustalić zakres posiadanej wiedzy a także logicznego myślenia i prawidłowość wyciągania wniosków.
  Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
  Złożonych dokumentów nie zwracamy. Oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana.
  Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki).
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.