Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Chrzanowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Zasiłków

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chrzanowie
  ul. Oświęcimska 14
  32-500 Chrzanów

 • Województwo

  małopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą finansową

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  - znajomość Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie przepisów o zasiłku pogrzebowym oraz o potrąceniach i egzekucji ze świadczeń
  - znajomość zasad wypełniania druków z zakresu świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczeń społecznych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu, terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, poprawne przekazywanie informacji ustnych, działanie procesowe/nastawienie na proces
  - poprawne przekazywanie informacji pisemnych, rozwiązywanie problemów, poprawne wnioskowanie, opanowanie, umiejętność stosowania przepisów, obsługa klienta

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych, wypłacanych przez Zakład, z wyjątkiem zasiłków pogrzebowych należących do właściwości WRUM, a w Oddziale zapewnia także przygotowanie dokumentacji do wypłaty świadczeń

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, komórki i miejsca świadczenia pracy o jakie kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  29 marca 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Chrzanowie

 • Miejsce składania dokumentów

  - korespondencyjnie:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chrzanowie
  Wydział Kadrowo-Płacowy /pokój 201, piętro 2, budynek B/
  ul. Oświęcimska 14
  32-500 Chrzanów

  - osobiście:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chrzanowie
  Dziennik Podawczy - Informacja Ogólna /Sala Obsługi Klienta, piętro 0, budynek A/
  ul. Oświęcimska 14
  32-500 Chrzanów

  kontakt telefoniczny:
  32/6245326

 • Dodatkowe informacje

  - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  - proces rekrutacyjny obejmował będzie ocenę formalną dokumentów kandydatów, test pisemny sprawdzający wiedzę kandydatów oraz rozmowę kwalifikacyjną zawierającą badanie kompetencji kandydatów
  - rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne drogą mailową lub telefoniczną
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Oświęcimiu
  ul. F. Chopina 13
  32-600 Oświęcim

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowany transporter schodowy,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.