Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Zasiłków

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42 – 218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  - znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość zasad związanych z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń krótkoterminowych i wypadkowych
  - znajomość ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zakresie wypłaty zasiłków pogrzebowych
  - mile widziane doświadczenie w zakresie ustalania prawa do zasiłków z ubezpieczenia społecznego
  - znajomość obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność współpracy z innymi
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu, terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, poprawne przekazywanie informacji ustnych, działanie procesowe/nastawienie na proces
  - rozwiązywanie problemów, poprawne przekazywanie informacji pisemnych, obsługa klienta, poprawne wnioskowanie, opanowanie, umiejętność stosowania przepisów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych, wypłacanych przez Zakład, z wyjątkiem zasiłków pogrzebowych należących do właściwości JRUM, a w Oddziale zapewnia także przygotowanie dokumentacji do wypłaty świadczeń.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana Klauzula")
  - kserokopia dokumentów potwierdzających niezbędne wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  28 marca 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Częstochowie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42 – 218 Częstochowa
  Kontakt telefoniczny: 34-3689403
  Dokumenty dostarczone osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik podawczy, który znajduje się na parterze.

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne drogą telefoniczną bądź mailową
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
  - oferty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  -spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  -polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych
  na pierwszym piętrze.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.